De voortschrijdende digitalisering van de maatschappij belooft tal van nieuwe mogelijkheden en kansen. Maar ook ontstaan er nieuwe gevaren en andere normen, waarden en regels. Het gebruik van nieuwe waarden in het openbaar bestuur vraagt om een nieuw ethisch kader, zeker voor medewerkers in het openbaar bestuur die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners.

Organisaties in Fryslân bezinnen zich op de vorming van een ethisch kader dat past bij deze ontwikkelingen. Daarbij komen er zowel praktische als theoretische vragen aan de orde. Moeten er bijvoorbeeld ethische commissies komen voor dit soort vraagstukken? Werken deze voor één organisatie of voor meerdere tegelijkertijd? Zijn de culturele waarden in Fryslân anders dan in andere provincies? Hoe gaan we om met uitzonderingen? Wat als de data wat anders zeggen dan ons gevoel? DataFryslân draagt bij aan de beantwoording van zulke vragen met dit /SYMPODIUM; een dag die in het teken staat van het onderzoeken en ordenen van vraagstukken rond data en ethiek.

In dit /SYMPODIUM willen we de kennisdeling, kenniscirculatie en bewustwording rond data en ethiek stimuleren en verbeteren. Vanuit verschillende invalshoeken belichten gezaghebbende sprekers het onderwerp, zowel op praktisch als filosofisch niveau, waarbij de nadruk ligt op de Friese samenleving. Het /SYMPODIUM beoogt geen definitieve antwoorden te geven; het is een eerste stap om ethiek vanuit verschillende perspectieven te belichten en het thema te bediscussiëren. Bovendien willen we een Friese community activeren van mensen die zich bezighouden met ethiek.

Onder leiding van dagvoorzitter Jan van Ginkel* (concerndirecteur/loco-provinciesecretaris Zuid-Holland) gaat het programma van dit /SYMPODIUM in op zowel de basisbeginselen en begrippen van ethiek als op de praktische vraag hoe je zulke ethische beginselen daadwerkelijk onderdeel maakt van jouw aanpak of die van jouw organisatie – dat thema zal onder meer worden belicht door Piek Visser-Knijf**, data ethicus en eigenaar van Filosofie in Actie. Dat betekent dat we het niet alleen gaan hebben over vragen als: wat is ethiek eigenlijk en waarom moeten we er iets mee? We gaan het ook hebben over de reden waarom ethisch handelen niet betekent dat je simpelweg de bestaande privacywetgeving volgt. Tijdens de dag wordt het publiek doorlopend geprikkeld met een aantal stellingen en interactieve programma-elementen die iedereen uitnodigen om een eigen mening te vormen én te geven over datagebruik en ethiek.

De komende weken zullen we het programma gaandeweg verder uit de doeken doen en nader toelichten. Dat hoeft je er natuurlijk niet van te weerhouden je hier al direct aan te melden voor het /SYMPODIUM. Of bezoek voor inhoudelijke en contactgegevens eerst de informatiepagina.

*Jan van Ginkel – dagvoorzitter
Ir. Jan C. van Ginkel MCM is concerndirecteur/loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland. Jan is ambtelijk opdrachtgever voor de Zuid-Hollandse digitale transformatie, met als inzet om meer maatschappelijke impact te realiseren. Hij vertegenwoordigt de gezamenlijke provincies in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en trekt de interprovinciale innovatieportefeuille. Jan is een veelgevraagd spreker, blogt veel over leiderschap, digitalisering, interbestuurlijke samenwerking, technologie en samenleving en schreef twee boeken over de kracht van lokale gemeenschappen.

**Piek Visser-Knijff – spreker
Met haar bedrijf Filosofie in actie helpt data-ethicus Piek Visser-Knijff organisaties bij het reflecteren op hun datagebruik en de inzet van technologie. In haar presentatie gaat zij in op het feit dat het gebruik van data en kunstmatige intelligentie een grote impact heeft op burgers, inwoners, het klimaat en de maatschappij. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen onlosmakelijk verbonden met het maken van bewuste keuzes over het ethisch gebruiken van data. Maar hoe breng je dat in de praktijk?