/FRYSIAN AI EXCHANGE

Met de Frysian AI eXchange (FAI-X) kunnen leden van DataFryslân veilig data delen en dataproducten van de coöperatie DataFryslân gebruiken.

Takomstige Wenningfoarried

Takomstige Wenningfoarried

Welke woningen zijn toekomstbestendig in Fryslân? Om wat voor type woningen gaat het, van wie zijn de woningen, wie wonen erin en waar staan ze? Staan we in Fryslân voor een cruciale opgave: het transformeren van onze woningvoorraad naar een toekomstbestendige, duurzame woningvoorraad die voldoet aan de behoeften van toekomstige bewoners? Een aanzienlijk deel van de Friese woningvoorraad zal over enige tijd niet meer voldoen aan moderne woon- en duurzaamheidswensen. Een substantiële verbeterslag is dan nodig. Hieronder worden inzichten gepresenteerd over de Friese woningvoorraad.
Wenje yn Fryslân

Wenje yn Fryslân

Een grootschalig onderzoek naar wonen in Fryslân. Een van de thema’s is hoe de verhuisstromen tussen Friese gemeenten eruitzien en wat de effecten zijn op gebied van wonen van het toenemend aantal ouderen in de provincie naar Fryslân.
Wenjen en demintens

Wenjen en demintens

Dementie is een overkoepelende term voor meer dan 50 aandoeningen die de werking van de hersenen beïnvloeden. Een van de meest bekende vormen van dementie is de ziekte van Alzheimer. In statistische analyses wordt de leeftijdsgrens vaak vanaf 40 jaar gehanteerd, hoewel dementie zich ook op jongere leeftijd kan ontwikkelen, meestal tussen de 40 en 65 jaar. Het merendeel van de mensen met dementie woont in hun eigen huis. In 2020 woonde landelijk gezien 68% van de mensen met dementie thuis. In de provincie Fryslân was dit percentage iets hoger, namelijk 71%.
Ynsjoch yn kriminaliteit

Ynsjoch yn kriminaliteit

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur en heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad. Daarom is de bestrijding van ondermijnende criminaliteit zowel landelijk als lokaal een prioriteit in het veiligheidsbeleid. Veelal mist een integrale visie op ondermijning. Integraliteit betekent dat de overheid zich niet alleen richt op de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar ook oog heeft voor de onderliggende oorzaken en de bredere maatschappelijke context waarin deze criminaliteit plaatsvindt. Het gaat bijvoorbeeld om gelegenheidsstructuren, sociaaleconomisch status van de mensen woonachtig in de omgeving, schuldenproblematiek en indeling van bedrijventerreinen. In dit /LAB hebben we beschikbare datasets gekoppeld en benut om achter bepaalde fenomenen te komen die gemeenten kunnen ondersteunen in de preventie van ondermijning.
Stikstof snuffelje

Stikstof snuffelje

Het gebruik van sensoren om luchtmetingen te doen, heeft brede maatschappelijke gevolgen. Het heeft invloed op de gezondheid van mensen, de industrie en op natuurgebieden (biodiversiteit). Om deze complexe problematiek adequaat aan te pakken, is het van essentieel belang om gebruik te maken van modelmatige berekeningen die bouwen op metingen ter plekke. Daarom onderzoeken we in dit /LAB de ontwikkeling en toepassing van betaalbare, maar betrouwbare luchtmetingsensoren. We zoomen in sensoren die gebruikt zijn binnen het project ‘Zicht op Stikstof’. Deze sensoren zijn gebruikt voor onder andere stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). In dit /LAB hebben we gekeken naar NO2 (luchtverontreiniging afkomstig van het verkeer en industrie). Dit /LAB biedt een analytisch kader dat toegankelijk is via de Frysian Data eXchange (FDX) voor deelnemende leden.
Posityf opgroeie yn ‘e buert

Posityf opgroeie yn ‘e buert

Het Participatieprogramma Leeuwarden Oost heeft als ambitie dat de inwoners van Leeuwarden Oost een goede kwaliteit van leven ervaren en perspectief hebben op leren, werken, wonen en gezondheid. Jongeren in Leeuwarden Oost groeien op in een omgeving met minder sociale, culturele en economische stimulansen. Zij lopen vaak een achterstand op die soms moeilijk is in te halen. Relatief veel jongeren in Leeuwarden Oost maken gebruik van de bijstand, verlaten school vroegtijdig en krijgen steun in de jeugdzorg. In de /HUB Posityf opgroeie yn ‘e buert brachten we de situatie van jongeren uit Leeuwarden-Oost in kaart. We onderzochten onder andere het opleidingsniveau, de woonsituatie en het type woning waarin jongeren wonen. In het /HUB Posityf opgroeie yn ‘e buert zijn alle gegevens bij elkaar gebracht.
Libbensomjouwing

Libbensomjouwing

Data van onder meer RIVM en SamenMeten worden gebruikt om de kwaliteit van de leefomgeving te monitoren. Deze data is gebruikt om te onderzoeken of bestaande wetgeving voldoet om die kwaliteit te waarborgen of dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen wanneer de leefbaarheid in het geding raakt. Daarnaast worden gezondheids- en bevolkingsdata van het CBS gebruikt om een koppeling te leggen tussen de bewoners van de leefomgeving en de luchtkwaliteit. Tot slot zijn ook data uit Basisregistratie Grootschalige Topografieën (BGT) gebruikt om verder in te zoomen op de bebouwde omgeving (woningen en industrie), groenvoorzieningen (natuur, sport, spel, zonder landbouw) en ontsluitingsstructuren (wegen).
Earmoedatlas Fryslân

Earmoedatlas Fryslân

Armoede of schaarste kent verschillende verschijningsvormen en is - afhankelijk van normen - specifiek te meten voor individuele inwoners of een regio. Voor de achttien gemeenten van Fryslân bouwt DataFryslân aan verschillende inzichten op het gebied van inkomen, vervoer en energie. Tezamen vormen deze inzichten de Earmoedatlas Fryslân.
Fries venster thuiswonende ouderen

Fries venster thuiswonende ouderen

Het Fries Venster Thuiswonende Ouderen is in 2021-2023 ontworpen door DataFryslân, ROS Friesland, Zorgkantoor Friesland en Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met ouderen, ouderenbonden, zorgorganisaties, woningcorporaties, Vektis, gemeenten en zorgverzekeraar De Friesland.
Fryske Earmoed Monitor 2020

Fryske Earmoed Monitor 2020

Heb je schulden of krappe beurs? Dan zijn er verschillende gemeentelijke regelingen waar je gebruik van kan maken. Friese gemeenten weten wel wie er gebruik van maakt van verschillende armoede regelingen maar niet hoe wat het individuele inkomen is. Zo onstaat er geen goed beeld van armoede binnen de gemeentegrenzen. In samenwerking met gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân en het CBS is DataFryslân in 2020 aan de slag gegaan om verschillende datasets aan elkaar te kopellen om groepen in beeld te brengen die geen gebruik maken van regelingen, terwijl zij hier wel recht op hebben.
Friese Toerisme Monitor ‘Toere Troch Fryslân’

Friese Toerisme Monitor ‘Toere Troch Fryslân’

Friesland trekt jaarlijks vele bezoekers, maar we weten eigenlijk nog veel te weinig van deze toerist. Waar komen ze vandaan, hoe verkrijgen ze informatie over Friesland, wat voor accommodaties boeken ze, wat bezoeken ze tijdens hun bezoek, en wat vinden ze leuk aan Friesland? Om zo veel mogelijk antwoord te vinden op deze vragen is het zinvol om de zogenaamde klantreis (customer journey) van bezoekers aan Friesland in kaart te brengen. Hierbij kruipen we in de huid van de bezoekers en proberen we zo nauwkeurig mogelijk te kijken naar elke contactmoment (een zogeheten ‘touchpoint’) die een toerist met Friesland heeft; van de eerste keer oriënterend zoeken tot het schrijven van een recensie bij thuiskomst. DataFryslân heeft hiervoor verschillende (Big-) databronnen bekeken en op een rij gezet. Het beter leren kennen van bezoekers geeft waardevolle inzichten. 
Effecten TOGS-regeling toeristische sector

Effecten TOGS-regeling toeristische sector

Tijdens de coronacrisis hielp de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Welke bedrijven precies aanspraak kunnen maken wordt gebaseerd op de zogenaamde SBI-codes. Deze staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) en worden gebaseerd op de hoofdactiviteit die bedrijvenbedrijven hebben aangegeven bij registratie. Die registratie is voor veel toeristische bedrijven van groot belang geworden. Het dashboard van DataFryslân maakt inzichtelijk voor de toeristische recreatieve sector in Fryslân welke bedrijven recht hebben op TOGS.
Toerisme Fryslân

Toerisme Fryslân

Altijd al willen weten hoeveel hotelbedden er zijn in Leeuwarden en hoeveel campings er zijn in gemeente Súdwest-Fryslân? Hoeveel AirBnB accommodaties zijn er überhaupt in Friesland? Binnen een paar klikken zijn antwoorden op dit soort vragen nu te vinden. Door deze verschillende bronnen met elkaar te combineren ontstaat een completer beeld van het aanbod en capaciteit van accommodaties in Fryslân.
Communities van Fryslân

Communities van Fryslân

DataFryslân is in een jaar uitgegroeid tot een community van 1.200 (voornamelijk) Friese dataprofessionals. Naast de leden werkt DataFryslân samen met circa 170 organisaties op het vlak van data en maatschappelijk opgaven. Browse hier door de Friese kennisinfrastructuur die DataFryslân in kaart brengt en vormgeeft.
Data-ecologie toerisme

Data-ecologie toerisme

Dit dashboard geeft een overzicht van het Friese datalandschap in het domein Toerisme & Recreatie. Er kunnen zowel databronnen als organisaties getoond worden, waarbij een organisatie bronhouder of afnemer kan zijn van de databron. De organisaties zijn geclusterd aan de hand van hun type (Profit/Non-profit/Government).
Data-ecologie Sociaal

Data-ecologie Sociaal

Dit dashboard geeft een overzicht van het datalandschap van Friese microdata in het Sociaal Domein. Er worden databronnen, organisaties, personen, thema's en wetten getoond.
Zorgpartijen in Fryslân

Zorgpartijen in Fryslân

Welke partijen zijn er eigenlijk allemaal actief in de zorg? Wat doen ze? En wat is hun locatie? n is makkelijk te doorzoeken en te filteren.
Organisaties in Fryslân

Organisaties in Fryslân

Hoeveel organisaties zijn er actief in Friesland? Wat zijn hun hoofdactiviteiten? De open data van de Kamer van Koophandel wordt op een geografische manier gepresenteerd door dit dashboard en is makkelijk te doorzoeken en te filteren.

Indeling Monitor Brede Welvaart

Om aan te sluiten bij (inter)nationale standaarden is de data in de FDX genormaliseerd naar de CBS-indeling van de Monitor Brede Welvaart. In de regionale Monitor Brede Welvaart wordt de zogeheten brede welvaart van gemeentes en provincies in kaart gebracht. Aan de hand van 42 indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld van de staat en ontwikkeling van de regionale samenleving.

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.

Er zijn drie dimensies:

  1. Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven.
  2. Brede welvaart ‘later’ betreft de hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om een zelfde niveau van welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.
  3. Brede welvaart ‘elders’ betreft de effecten van de keuzes binnen een regio op banen, inkomens, (niet-hernieuwbare) hulpbronnen en het milieu in andere regio’s en andere landen.
Share This