/FRYSIAN DATA EXCHANGE

Met de Frysian Data eXchange (FDX) kunnen leden van DataFryslân veilig data delen en dataproducten van de coöperatie DataFryslân gebruiken. Handig bij elkaar gebracht staan hieronder een aantal van de dashboards die DataFryslân de afgelopen tijd heeft gemaakt.

Libbensomjouwing

Libbensomjouwing

Iedere burger heeft recht op een gezonde leefomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voordat de gezondheid van hun inwoners wordt gewaarborgd. In principe zijn kwaliteit van leven en de leefomgeving nogal abstracte begrippen, maar veel is meetbaar. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld, de concentraties aan fijn stof in de lucht, en gezondheid.
Earmoedatlas Fryslân

Earmoedatlas Fryslân

Armoede of schaarste kent verschillende verschijningsvormen en is - afhankelijk van normen - specifiek te meten voor individuele inwoners of een regio. Voor de achttien gemeenten van Fryslân bouwt DataFryslân aan verschillende inzichten op het gebied van inkomen, vervoer en energie. Tezamen vormen deze inzichten de Earmoedatlas Fryslân.
Fries Venster Thuiswonende Ouderen

Fries Venster Thuiswonende Ouderen

Hoe toekomstbestendig is de zorg, ondersteuning en huisvesting van ouderen in Fryslân? In gebieden waar krimp, vergrijzing en ontgroening om aandacht vragen, is dit vraagstuk zeer urgent. Aan inzicht en overzicht ontbreekt het vaak, mede doordat data, kennis en expertise versnipperd zijn. DataFryslân heeft samen met stakeholders een zogeheten 'Fries Venster op Thuiswonende Ouderen' ontworpen waarin relevante gegevens inzicht geven in de veranderende leefsituatie van ouderen en hun gebruik- en vraag naar zorg en ondersteuning.
Fryske Earmoed Monitor 2020

Fryske Earmoed Monitor 2020

Heb je schulden of krappe beurs? Dan zijn er verschillende gemeentelijke regelingen waar je gebruik van kan maken. Friese gemeenten weten wel wie er gebruik van maakt van verschillende armoede regelingen maar niet hoe wat het individuele inkomen is. Zo onstaat er geen goed beeld van armoede binnen de gemeentegrenzen. In samenwerking met gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân en het CBS is DataFryslân in 2020 aan de slag gegaan om verschillende datasets aan elkaar te kopellen om groepen in beeld te brengen die geen gebruik maken van regelingen, terwijl zij hier wel recht op hebben.

Friesland trekt jaarlijks vele bezoekers, maar we weten eigenlijk nog veel te weinig van deze toerist. Waar komen ze vandaan, hoe verkrijgen ze informatie over Friesland, wat voor accommodaties boeken ze, wat bezoeken ze tijdens hun bezoek, en wat vinden ze leuk aan Friesland? Om zo veel mogelijk antwoord te vinden op deze vragen is het zinvol om de zogenaamde klantreis (customer journey) van bezoekers aan Friesland in kaart te brengen. Hierbij kruipen we in de huid van de bezoekers en proberen we zo nauwkeurig mogelijk te kijken naar elke contactmoment (een zogeheten ‘touchpoint’) die een toerist met Friesland heeft; van de eerste keer oriënterend zoeken tot het schrijven van een recensie bij thuiskomst. DataFryslân heeft hiervoor verschillende (Big-) databronnen bekeken en op een rij gezet. Het beter leren kennen van bezoekers geeft waardevolle inzichten. 

DASHBOARD EFFECTEN TOGS TOERISTISCHE SECTOR

Als gevolg van de coronacrisis heeft de toeristische sector het moeilijk. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Welke bedrijven precies aanspraak kunnen maken wordt gebaseerd op de zogenaamde SBI-codes. Deze staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) en worden gebaseerd op de hoofdactiviteit die bedrijvenbedrijven hebben aangegeven bij registratie. Die registratie is voor veel toeristische bedrijven van groot belang geworden. Het dashboard van DataFryslân maakt inzichtelijk voor de toeristische recreatieve sector in Fryslân welke bedrijven recht hebben op TOGS.

Dit dashboard wordt geactualiseerd. De TOGS-regeling is van kracht geworden op 27 maart 2020. Op 15 april 2020 is de regeling aangepast. Beide situaties zijn te bekijken in dit dashboard. Bron: Kamer van Koophandel.

DASHBOARD TOERISME FRYSLÂN

Altijd al willen weten hoeveel hotelbedden er zijn in Leeuwarden en hoeveel campings er zijn in gemeente Súdwest-Fryslân? Hoeveel AirBnB accommodaties zijn er überhaupt in Friesland? Binnen een paar klikken zijn antwoorden op dit soort vragen nu te vinden. Door deze verschillende bronnen met elkaar te combineren ontstaat een completer beeld van het aanbod en capaciteit van accommodaties in Fryslân.

Dit dashboard wordt geactualiseerd. Bronnen: Bestand ‘Verblijfsaccommodaties’ van de Provincie Fryslân. AirBnB en Booking.com.

COMMUNITY DATAFRYSLÂN

DataFryslân is in een jaar uitgegroeid tot een community van 700 (voornamelijk) Friese dataprofessionals. Naast de zeven ‘founders’ werkt DataFryslân daarnaast samen met circa 170 organisaties op het vlak van data en maatschappelijk opgaven. Browse hier door de Friese kennisinfrastructuur die DataFryslân in kaart brengt maar ook vormgeeft.

Dit dashboard wordt geactualiseerd. Bron: DataFryslân.

DATALANDSCHAP TOERISME & RECREATIE

Dit dashboard geeft een overzicht van het Friese datalandschap in het domein Toerisme & Recreatie. Er kunnen zowel databronnen als organisaties getoond worden, waarbij een organisatie bronhouder of afnemer kan zijn van de databron. De organisaties zijn geclusterd aan de hand van hun type (Profit/Non-profit/Government).

Dit dashboard wordt geactualiseerd. Bron: DataFryslân.

DATALANDSCHAP SOCIAAL

Dit dashboard geeft een overzicht van het datalandschap van Friese microdata in het Sociaal Domein. Er worden databronnen, organisaties, personen, thema’s en wetten getoond.

Dit dashboard wordt geactualiseerd. Bron: DataFryslân.

DASHBOARD DOORVERWIJZING JEUGDZORG FRYSLÂN

Wie maakt precies gebruik van jeugdzorg? En hoe is het volume doorwverwijzingen? Welke partijen zijn er actief? Dit waren vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: Vektis

DASHBOARD ZORGPARTIJEN FRYSLÂN

Welke partijen zijn er eigenlijk allemaal actief in de zorg? Wat doen ze? En wat is hun locatie? Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: Vektis

DASHBOARD GEBRUIK VOORZIENINGEN SOCIAAL DOMEIN FRYSLÂN

Welke gemeente maakt er het meest gebruik van de Participatiewet? Of de Jeugdwet? Waar is de grootste ‘samenloop’ of ‘stapeling van zorg’. Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bronnen: WLZ = CIZ,  Zvw = Vektis, Participatiewet = CBS, Wmo = CBS, Jeugdwet = CBS.

DASHBOARD ORGANISATIES IN FRYSLÂN

Hoeveel organisaties zijn er actief in Friesland? Wat zijn hun hoofdactiviteiten? De open data van de Kamer van Koophandel wordt op een geografische manier gepresenteerd door dit dashboard en is makkelijk te doorzoeken en te filteren. Dit dashboard is gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Datalandschap.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: Kamer van Koophandel.

Share This