De coöperatie DataFryslân

DataFryslân is een coöperatie van publieke en private organisaties met een maatschappelijke functie. Die vorm van samenwerking tussen zulke partijen is uniek in Nederland. DataFryslân heeft geen winstoogmerk; onze missie is om als overkoepelende data-autoriteit bij te dragen aan beter beleid en effectievere dienstverlening door Friese maatschappelijke organisaties voor de inwoners van Fryslân.

Kennis- en onderzoekscentrum

Als kennis- en onderzoekscentrum draagt DataFryslân bij aan het doelgericht en veilig verzamelen en toepassen van data binnen bestuur en dienstverlening. Daarvoor organiseren wij jaarlijks een reeks data-events. Daarin wordt kennis gedeeld en leren deelnemers op basis van gezamenlijk onderzoek hoe data kunnen helpen om inzichten te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. Daarmee stimuleren we de positieve rol die data voor de inwoners van Fryslân kunnen spelen. 

Veiligheid als waarborg

Het gebruik van data kan alleen tot maatschappelijke verbeteringen leiden als de herkomst en het gebruik ervan boven elke twijfel verheven is. Daarom is een onlosmakelijk deel van onze activiteiten dat wij ons actief richten op het bewaken van de privacy van de Friese burger en de veiligheid van het datagebruik door onze leden.

FAQ

De grondleggers

DataFryslân is in 2019 ontstaan als samenwerkingsverband van zeven Friese maatschappelijke organisaties die tijdens hun gezamenlijke betrokkenheid bij de Kulturele Haadstêd 2018 ontdekten dat er mooie dingen kunnen ontstaan als partijen met diverse achtergronden kennis en ervaringen met elkaar delen en samen optrekken met een gemeenschappelijk doel: datagedreven werken organiseren, stimuleren en propageren. 

Data als middel, niet als doel

Data zijn onmisbaar om maatschappelijke verbeteringen mogelijk te maken, zoals beter en eerlijker bestuur en goede dienstverlening. Maar het is niet de bedoeling om lukraak alle mogelijke gegevens te verzamelen en te bewaren en dan maar te kijken wat ermee kan worden gedaan; te vaak hebben we gezien dat zo’n aanpak in tranen eindigt. Data zijn een middel, geen doel op zich. Data Fryslân helpt via kennisuitwisseling, innovatief onderzoek, advies, productontwikkeling en voorlichting het bijeenbrengen en toepassen van data effectief, betrouwbaar en veilig te maken.

Sociale verbeteringen stimuleren

Fryslân kent veel maatschappelijke uitdagingen op tal van gebieden, zoals de zorg, arbeidsmarkt, energietransitie, leefbaarheid en economische ontwikkeling. Om goed op die ontwikkelingen te kunnen anticiperen hebben maatschappelijke organisaties zoals gemeentes of onderwijsinstellingen data nodig, informatie waarmee in kaart wordt gebracht welke ontwikkelingen zich wanneer bij welke bevolkingsgroepen voordoen en waarom. Zo valt te achterhalen welke beleidsingrepen mogelijk zijn en welke het meest positieve effect zullen hebben.

De leden van DataFryslân verzamelen, bestuderen en gebruiken alleen data die helpen bij de oplossing van een vooraf duidelijk omschreven probleem. Op een veilige manier, zonder de privacy van de mensen om wie het gaat in gevaar te brengen. Want alleen zo ontstaat er draagvlak voor de sociale verbeteringen die dankzij data kunnen worden bereikt.

Kenniscentrum voor data met maatschappelijke meerwaarde

DataFryslân is een coöperatief kennis- en innovatieknooppunt voor het veilig verzamelen, bewerken, delen en inzetten van Friese data door en voor Friese publieke en private organisaties. Voor DataFryslân zijn data geen doel, maar een middel. Wij willen als overkoepelende data-autoriteit data gebruiken om maatschappelijke verbeteringen te stimuleren. Wij willen in de Friese samenleving draagvlak creëren voor de positieve maatschappelijke rol die data kunnen spelen. Dat doen we door middel van kennisuitwisseling, innovatief onderzoek, advies, productontwikkeling, voorlichting en het creëren van een relevante, openbare datacollectie. DataFryslân levert een bijdrage aan beter beleid en effectievere dienstverlening. Gebaseerd op objectieve en verifieerbare gegevens, waarbij dataveiligheid en de privacy van de Friese burger zijn gewaarborgd. 

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops, presentaties, masterclasses, meet-ups te organiseren, wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

/PODIUM: Data en biodiversiteit

/PODIUM: Data en biodiversiteit

donderdag 27 januari 2022, 15.30 uur.

Thema: hoe kunnen data helpen om de afnemende biodiversiteit in Fryslân een halt toe te roepen?

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Lifelines, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Vektis.

Lees meer
/PODIUM: Platformeconomie

/PODIUM: Platformeconomie

donderdag 17 februari 2022, 15.30 uur.

In de platformeconomie zijn bedrijven actief die zelf niets produceren. Ze organiseren en registreren transacties, maar anders dan in de traditionele economie is dit geen vrije markt. Het platform bepaalt de regels en wie wel en niet meedoet. Data spelen hier een cruciale rol. Maar welke precies?

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/PODIUM: Data & storytelling: cijfers en de verhalen die ze vertellen

/PODIUM: Data & storytelling: cijfers en de verhalen die ze vertellen

donderdag 24 maart 2022 om 15.30 uur.

Je kunt tegenwoordig data verzamelen over enorm veel onderwerpen. Social media bieden al veel kansen om data met de buitenwereld te communiceren. Maar ondanks de mogelijkheden, zoals verschillende tools, dashboards en spreadsheets, zijn er nog veel meer mogelijkheden voorhanden als het gaat om het vertellen van het verhaal.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer

DataFryslân is een ‘werkplaats’ waar expertise en datavraagstukken samenkomen. In de praktijk wordt geleerd en samengewerkt met belangrijke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hogescholen.

/LAB: Zicht op verborgen criminaliteit

/LAB: Zicht op verborgen criminaliteit

3 t/m 11 februari 2022. Slotpresentatie: 15 februari 2022.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven, heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad of een buurt en kan daardoor het vertrouwen van burgers in de overheid beschadigen.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Politie, Provincie Fryslân, RIEC, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

10 t/m 18 maart 2022. Slotpresentatie: 22 maart 2022.

Werkgelegenheid, woonruimte, woongenot en huizenprijzen, natuur en voorzieningen, infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar vervoer – er zijn talloze factoren die bepalen waarom mensen ergens wel of niet willen wonen. Maar welke hebben de meeste invloed op die keuze? Dit /Lab wil op basis van data onderzoeken wat de belangrijkste aantrekkings- en vertrekfactoren zijn voor mensen om zich in Fryslân te vestigen of om de provincie juist te verlaten.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Weststellingwerf, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer

DataFryslân is een ‘dataknooppunt’. Met het in kaart brengen van het Friese datalandschap wordt zichtbaar waar data is en welke koppelingen mogelijk zijn. Op maat gemaakte programma’s en projecten bewijzen dat samenwerking leidt tot datasturing.

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer
/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

1 oktober 2021 t/m 28 februari 2022. Slotpresentatie: 27 januari 2022.

Hoe veilig voelen burgers zich in hun eigen buurt? Waarom blijkt telkens weer dat het veiligheidsgevoel zelden verbetert terwijl de criminaliteitscijfers laten zien dat de ‘traditionele’ criminaliteit afneemt? De veiligheidsbeleving van de burger is blijkbaar afhankelijk van veel meer factoren. Maar welke? Aan de hand van tekstanalyse wordt in dit /HUB onderzocht of er het mogelijk is om van social media-data te verwerven die, in combinatie met andere tekst- en databestanden van bijvoorbeeld de veiligheidsregio, tot nieuwe inzichten kan leiden.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, RIEC, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Veiligheidsregio Fryslân.

Lees meer
/HUB: Het leefklimaat in kaart

/HUB: Het leefklimaat in kaart

1 december 2021 t/m 30 april 2022. Slotpresentatie 12 april 2022.

Wat maakt een leefomgeving voor de bewoners een paradijs om in te wonen of een hel op aarde? En hoe presteert Fryslân op dat gebied? Hoe groen is de provincie, waar zijn problemen op te lossen en welke plekken dienen als voorbeeld van hoe het wél moet? In dit /HUB brengen we Fryslân opnieuw in kaart. De biotoop van de Friezen wordt aan de hand van ‘leefbaarheidsdata’ en slimme analyses inzichtelijk gemaakt in een moderne atlas.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer

Sluit je aan bij DataFryslân en help mee het datagedreven werken in Friesland te versterken

DataFryslân versterkt datagedreven werken in Friesland. Wij doen dit door samenwerkingen te organiseren die een katalysator zijn voor innovatief gebruik van data in organisaties. De inzet van kunstmatige intelligentie is daarbij essentieel. Door onze kennis te delen krijgt Friesland inzicht en voorsprong.

DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS om het datagedreven werken in Fryslân flink te versterken. Ze ondersteunt alle organisaties met een Fries maatschappelijk nut die verbonden zijn aan DataFryslân. Daarnaast is DataFryslân een inspirerende leeromgeving waarin mensen geschoold worden in het beter leren werken met data. Door samen te investeren, te delen en te leren over de maatschappelijke waarde van data science, kunnen organisaties meer en beter ambities realiseren. DataFryslân positioneert zich als een onafhankelijke Friese data-autoriteit en is een primaire gesprekspartner van zowel regionale als niet-regionale partijen.

VOLG ONS

LinkedInLinkedInLinkedIn

BEZOEKADRES
Lange Marktstraat 1
8911 AD LEEUWARDEN