DataFryslân en CBS verlengen samenwerking
23 mei 2023

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale microdata. Daarmee kunnen onze onderzoeksprojecten naar ‘brede welvaart’, zorg en leefbaarheid in Fryslân onverkort voortgang vinden.

Het CBS heeft de wettelijke rol van leverancier van statistieken aan de overheid en ondersteunt datagedreven werken op lokaal en regionaal niveau. Daarvoor verzamelt het onderzoeksbureau microdata: koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau. Dat zijn dus privacygevoelige gegevens, en deze data worden dan ook alleen beschikbaar gesteld aan geselecteerde onderzoekspartijen die gebonden zijn aan strikte voorwaarden.

Onderzoekers mogen de gegevens alleen gebruiken voor doelstellingen waarvoor specifiek toestemming is verleend. Dat is ‘statistisch of wetenschappelijk onderzoek dat tot resultaten leidt waarin individuele personen of instellingen niet traceerbaar of herkenbaar zijn’. Die vereisten voor de bescherming van de privacy van de burger zijn onlangs verscherpt. Het CBS heeft als het ware een ‘grote schoonmaak’ gehouden bij de beoordeling van onderzoekers die de data mogen inzetten. Sommige partijen zijn daarbij afgevallen, maar DataFryslân voldoet onverminderd aan de nieuwe eisen.

“Dat is een enorme opsteker”, zegt Rudolf Simons, directeur van DataFryslân. “Het laat zien dat de Coöperatie DataFryslân zich houdt aan de strenge eisen voor het gebruik van wat in essentie heel gevoelige data zijn. Wij houden ons bij onze onderzoeken aan een strenge ethische richtlijn, die garandeert dat de data die wij gebruiken nooit te herleiden zijn tot individuele personen of instellingen. Zeker anno nu is dat cruciaal, zowel naar de leverancier van die data toe, als ten aanzien van de mensen, bedrijven en instituties waar wij onderzoek naar doen. Iedereen mag immers rekenen op het zorgvuldige gebruik van data die hun aangaan. Dat is ook een van onze speerpunten. Dankzij de nieuwe instellingsmachtiging behouden onze onderzoeken een belangrijke meerwaarde en die is van groot belang voor Fryslân, de Friese burger en de Friese digitale agenda waar wij ons sterk voor maken.”