Rudolf Simons, Directeur DataFryslân

‘De creatieve energie rond data is ontzagwekkend’
Rudolf Simons denkt al jaren na over hoe een datagedreven samenleving de rol van de overheid in de toekomst beïnvloedt. Als directeur van DataFryslân heeft hij de afgelopen twee jaar geholpen de basis voor die toekomst te leggen. En dat is nog maar het begin.

“De toenemende hoeveelheid en diversiteit van data hebben een groot maatschappelijk effect. Als het openbaar bestuur daar niet sterker op inhaakt dan nu gebeurt, zal er een steeds grotere kloof ontstaan met de rest van de maatschappij, waarin steeds vaker beslissingen worden genomen op basis van data. Als burgers bijvoorbeeld toegang krijgen tot gegevens die eerst alleen beschikbaar waren voor overheden, dan zullen ze zich gesterkt voelen om hun eigen conclusies te trekken en eigen oplossingen gaan ontwikkelen voor problemen in hun directe omgeving. Dan krijg je in feite nieuwe vormen van gedecentraliseerd beleid en besluitvorming; een buurt kan bijvoorbeeld zelf oplossingen bedenken voor het reguleren van het verkeer in de eigen straat, of het tegengaan van criminaliteit of onveiligheid in de eigen wijk, op basis van lokaal gegenereerde verkeersgegevens. Gewoon omdat de data, kennis en kunstmatige intelligentie ze daartoe in staat stellen. Bij DataFryslân experimenteren we met dit soort ontwikkelingen en daardoor hebben we een groot ontzag gekregen voor de enorme creatieve energie die vrijkomt als groepen mensen data en kennis inzetten om invloed te hebben op hun eigen omgeving.”

“Wij hebben onder meer veel ervaring opgedaan met het verzamelen van uniek Friese data, zogeheten ongestructureerde microdata. Dat zijn gegevens die essentieel zijn bij het maken van analyses en algoritmen, omdat die op geobjectiveerde manier het gedrag van mensen, hun voorkeuren, sentimenten en keuzes inzichtelijk maken. Denk maar aan de informatie op social media; op basis daarvan kun je allerhande voorspellingen doen. De grote techbedrijven weten daar wel raad mee, maar zij laten ons ook de zelfkant zien: het gaat regelmatig mis met de beveiliging en er zijn veel terechte zorgen over het onethische gebruik van data. Daardoor groeit het wantrouwen over het delen van data in het algemeen en twijfelen steeds meer mensen aan de betrouwbaarheid ervan. Dit fenomeen kom je overal tegen: denk maar aan informatiebubbels, nepnieuws, trollenlegers en vormen van grootschalige digitale beïnvloeding. Ik vind dat Friese overheden hier meer oog zouden moeten hebben voor de belangen van hun inwoners. Dat is des te belangrijker omdat het op basis van data kunnen doen van voorspellingen – onder strikte juridisch voorwaarden – wel degelijk nuttig is, juist voor het openbaar bestuur.”

“Beleidsregels worden nog vaak bepaald door de kennis, ervaring of intuïtie van specifieke personen binnen een organisatie. Het gebruik van data wordt vaak nog belemmerd doordat die onvoldoende worden gedeeld, doordat de privacyregels het niet toestaan of soms doordat organisaties er het belang niet van inzien. Maar juist door op grotere schaal data te gaan delen, kan het openbaar bestuur steeds meer worden gebaseerd op objectieve data en minder op ‘de onderbuik’. Zo worden voorspellingen kwalitatief beter en daardoor zullen ze vaker kloppen. Dat lijkt mij een heel goede zaak.”

“Datagedreven werken staat inmiddels prominent op de Friese agenda. Dat is ook wel gebleken uit de bijdragen aan Stemmen achter de strategie, waarin vertegenwoordigers van gemeenten, de provincie en andere betrokken organisaties hun eigen perspectief geven op nut, noodzaak en urgentie van datagedreven werken in Fryslân. Hun inbreng is voor mij enorm waardevol, net als de reacties daarop via social media. Parallel aan de interviews hebben we een onderzoeker laten nagaan of een Friese strategie op het gebied van data wenselijk is en waar die dan uit zou kunnen bestaan. Daaruit bleek dat een gezamenlijke, provinciale datastrategie breed wordt gedragen. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering en shared service, de opbouw van regionale kennis op het gebied van data science en het delen van data via een kennisinfrastructuur. En alle partijen zoeken nadrukkelijk samenwerking met elkaar omdat iedereen begrijpt dat de uitdaging te groot is om alleen aan te gaan. Ik verheug me erop om aan die samenwerking met DataFryslân een bijdrage te leveren.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 22 februari 2021.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This