Nieuwe inzichten dankzij /HUBs Thúswenjende âlderen en Wenje in Fryslân – Het verschil zit in de details

Fryslân vergrijst steeds sneller, en voor steeds meer ouderen blijken belangrijke voorzieningen, vooral huisarts, apotheek en supermarkt, niet op loopafstand te vinden. In de buitengebieden zijn de afstanden vaak (veel) groter. Het klinkt een beetje als een open deur,...

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

/SYMPODIUM Data-ethyk yn Fryslân, 13 oktober: bekijk hier het definitieve programma

Op donderdag 13 oktober organiseert DataFryslân het /SymPodium Data-Ethyk yn Fryslân. Een dag die in het teken staat van de ethische vraagstukken die leven in een (digitale) wereld waarin data een steeds grotere invloed op bestuur, beleid en daarmee op de inwoners van...

DataFryslân presenteert grootste data-onderzoek naar armoede in Fryslân

Op woensdag 28 september presenteert DataFryslân de resultaten van het grootste en meest gedetailleerde data-onderzoek naar armoede dat tot nu toe in Fryslân is gedaan. Bovendien is die gelegenheid het startsein voor de officiële opening van de Fryske Earmoedatlas....

DataFryslân vraagt om uw datavragen

Vanaf dit jaar kunnen alle Friese (maatschappelijke) organisaties die een datavraagstuk onderzocht willen hebben dat betrekking heeft op Fryslân een aanvraag indienen voor een data-onderzoek door DataFryslân. Uit de aanvragen wordt een selectie gemaakt van de thema’s...

Fryske Earmoedatlas helpt Friese gemeenten bij effectiever armoedebeleid

In Fryslân leven relatief veel huishoudens onder de armoedegrens. Onder druk van de stijgende kosten voor energie en boodschappen zal dat aantal zeker stijgen. Maar om hoeveel huishoudens gaat het dan? Waar wonen de getroffen gezinnen en hoe help je hen het beste? Dat...

SAVE THE DATE – 13 oktober: /SYMPODIUM Data & Ethyk yn Fryslân

De voortschrijdende digitalisering van de maatschappij belooft tal van nieuwe mogelijkheden en kansen. Maar ook ontstaan er nieuwe gevaren en andere normen, waarden en regels. Het gebruik van nieuwe waarden in het openbaar bestuur vraagt om een nieuw ethisch kader,...

Napraten: /PODIUM Data & Bioferskaat

Voor het /PODIUM Data & Bioferskaat hield Jarren Verbeek, specialist GIS & Remote sensing bij Cobra Groeninzicht, onlangs een presentatie over de manier waarop data kunnen helpen in kaart te brengen hoe stedelijk groen erbij staat en wat ervoor nodig is om...

Nieuwe inzichten dankzij /HUBs Thúswenjende âlderen en Wenje in Fryslân – Het verschil zit in de details

Fryslân vergrijst steeds sneller, en voor steeds meer ouderen blijken belangrijke voorzieningen, vooral huisarts, apotheek en supermarkt, niet op loopafstand te vinden. In de buitengebieden zijn de afstanden vaak (veel) groter. Het klinkt een beetje als een open deur, maar combineer dit gegeven met het feit dat de verhuisbereidheid onder ouderen behoorlijk klein blijkt te zijn, en het probleem krijgt een nieuwe betekenis.

De /HUBs Thúswenjende âlderen (thuiswonende ouderen) en Wenje in Fryslân (wonen in Friesland) onderzoeken onder meer waar in Fryslân ouderen wonen, in wat voor woningen zij wonen, waar de zogenaamde woonzorgcirkels (centrale steunpunten van waaruit de bewoners die in de buurt daarvan wonen worden ondersteund, red.) zich bevinden en hoe verhuisbewegingen binnen en tussen gemeenten in de provincie verlopen. De verzamelde data helpen samenwerkende partijen bij het maken van keuzes over de toekomstige woningvoorraad en doen dat in gedetailleerde dashboards en visualisaties. En daaruit valt veel nuttige informatie te halen, zegt Joël Brandsma, data-analist bij de gemeente Smallingerland: “We zien bijvoorbeeld dat in de gemeente Smallingerland vooral in het buitengebied, in de dorpen, relatief veel 75-plussers wonen met een laag inkomen. Ouderen met een hoger inkomen wonen voornamelijk in Drachten. Zulke informatie is relevant, omdat er een grote behoefte is aan voldoende geschikte huisvesting voor ouderen. Deze data geven ons belangrijke informatie over de behoefte van ouderen om de opgave om die huisvesting te realiseren te kunnen vervullen.”

Honkvast
Dat geldt ook voor de kennis die is opgedaan over de woonsituatie in combinatie met de lage verhuisbereidheid onder ouderen. Opnieuw met Smallingerland als voorbeeld (maar de dashboards tonen de laatst bekende stand van zaken in elke Friese gemeente) blijkt dat een groot deel van de ouderen zeer honkvast is. De meeste van hen wonen nog steeds in een (ruime) grondgebonden woning. “We vermoedden dat al op basis van de eerder bekende informatie,” zegt Brandsma, “maar de meer gedetailleerde cijfers waarover we nu beschikken bevestigen het ook. Het lijkt erop dat veel ouderen ervoor kiezen om in de ooit gekochte eengezinswoning te blijven wonen, ook nadat de kinderen uitgevlogen zijn.”

Kortom: in de Friese buitengebieden wonen relatief veel ouderen met een laag inkomen, ouderen hebben vaker te maken met grotere afstanden tot bepaalde belangrijke voorzieningen, en ze zijn (desondanks) nauwelijks bereid om te verhuizen. Dat komen we te weten dankzij het samenbrengen en koppelen van informatie die tot dusver vaak versnipperd beschikbaar was. Het aanvullen en verrijken daarvan met zogeheten microdata van het CBS, waarin tot op wijk- en buurtniveau kan worden ingezoomd, en het daaruit destilleren van nieuwe, zeer gedetailleerde inzichten, maakt onderzoeksprojecten als deze zo waardevol. Temeer, zoals Joël Brandsma het zegt, “omdat we dankzij wat we nu hebben ook steeds beter weten welke data we nog missen om nóg beter te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen.” Dat beaamt ook Jannie Komduur, beleidsadviseur Wonen bij de gemeente Smallingerland, die de opgeleverde informatie zeer bruikbaar vindt: “De cijfers geven meer inzicht in de huidige situatie op de woningmarkt. Dit kunnen we gebruiken voor nieuw beleid en sturing op woningbouwprojecten.”

Waar bouwen?
Voor Maaike van der Meulen, adviseur bij ROS Friesland, begon het met een simpele vraag: “We weten dat de zorgvraag snel stijgt, en weten om welke zorgvraag het gaat. Maar wat wij moeten weten is: wonen de ouderen om wie het gaat wel in een geschikte woning en woonomgeving? Oftewel: hoe kunnen we een gericht plan maken om ouderen met een zorgvraag in een geschikte woning en in een geschikte woonomgeving langer thuis te laten wonen?” Samen met de opgave van een woonzorgvisie die de gemeenten moeten opstellen kwam die onderzoeksvraag mooi samen in het /HUB Thúswenjende âlderen. Want zo’n woonzorgvisie kan de gemeente niet alleen opstellen; de kern is juist dat dit alleen kan in samenwerking met onder meer de zorgorganisaties en woningcorporaties. Van der Meulen: “Het is één ding als de gemeente en woningbouwcorporatie bijvoorbeeld zeggen: we bouwen hier een flat van 8 hoog waarin alleen ouderen komen te wonen, maar daar moet dan ook de juiste zorg geleverd kunnen worden. Dus dat gesprek moet gewoon gezamenlijk gevoerd worden en dat kan alleen maar op basis van data waar iedereen achter staat.”

Onderlegger
Jildou de Jong, als zelfstandig adviseur betrokken bij dit onderwerp, vult aan: “De partijen hebben afgesproken gezamenlijk in de regio een plan te maken zodat (kwetsbare) ouderen in Fryslân zo lang mogelijk gezond, gelukkig en zelfstandig thuis kunnen wonen met de zorg en ondersteuning die daarbij nodig is. Daarbij moet je wonen, welzijn en zorg altijd in samenhang zien. Een gezamenlijke betrouwbare data-onderlegger die al die zaken in beeld brengt, is daarbij essentieel. De samenwerkende partijen hebben ook afgesproken dat de data die zijn verzameld in deze /HUB die onderlegger is. Kijk, provinciaal hebben we in Fryslân de opgave wel in beeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de langdurige zorg, de verpleging en verzorging, dan zijn er nu ongeveer 6.500 zorgplekken voor ouderen beschikbaar. We weten ook dat in het slechtste scenario het dubbele aantal nodig is in 2050. Dus in Friesland is de uitdaging heel groot om te zorgen voor voldoende plekken waar ouderen kunnen wonen met zorg. Wanneer we het hebben over ‘Langer Thuis’, neigen we ernaar om al snel te zeggen: we willen die intensieve (verpleeg)zorg naar de mensen thuis halen, want dan kunnen de mensen in hun oorspronkelijke huis blijven wonen en daar zorg ontvangen. Maar de zorg zal zeggen: dat kunnen wij niet leveren. In het eerdere /HUB Fries Venster Thuiswonende Ouderen hebben we al laten zien dat de verpleging en verzorging kampen met grote personeelstekorten, die in de toekomst alleen maar groter zullen worden. Dan is inzicht in elkaars knelpunten van groot belang en de data die DataFryslân heeft opgeleverd in dit /HUB biedt dit inzicht. Een ander resultaat: de kaarten die de voorzieningen tonen op buurt- en wijkniveau, helpen ons om te besluiten waar we dan wel passende huisvesting voor ouderen kunnen gaan realiseren. Nu kunnen we echt het verschil gaan maken: de partijen kunnen samen de geschikte woningen bouwen, maar moeten ook moeilijke keuzes maken: waar kan dat wel, en waar lukt het niet?”

Geëffend pad
Natuurlijk: de dankzij de beide /HUBs verzamelde en verrijkte data bieden niet de oplossing voor de problemen waar beleidsmakers zich voor gesteld zien. Maar de doorlopend geactualiseerde dashboards en visualisaties zoals die bij DataFryslân online staan (zie hieronder) effenen wel het pad naar die oplossingen. Waarbij die continue verfijning, verbetering en toevoeging van nieuwe gegevens niet alleen essentieel is, maar ook een onlosmakelijk deel van een gemeenschappelijk leerproces. Maaike van der Meulen: “De samenwerking binnen DataFryslân is heel fijn en de contacten zijn heel goed. We zien onszelf als makelaars tussen de data-scientists en de eindgebruikers. Dat maakt echt deel uit van wat we doen in die Hubs. Maar het blijft ook pionieren.” Joël Brandsma beaamt dat: “Het is af en toe even zoeken in het proces. Naar manieren om de dingen nóg efficiënter te doen. Maar het is een heel mooi proces om mee te maken – om te beginnen met een onderzoeksvraag, die te vertalen naar de data scientists en dan te komen tot dit eindresultaat.” “Want,” zegt Van der Meulen, ”we zijn enorm trots op wat we met ons allen hebben gemaakt!”

Over de /HUBs
Op verschillende data-events in 2021 zocht DataFryslân antwoorden op de vraag: hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân het hoofd? Het /HUB Thúswenjende âlderen is het vervolg op die events. In dit project werkten en werken het Fries Sociaal Planbureau, ROS Friesland, De Friesland en DataFryslân samen. Dat leidde tot de realisatie van het Fries Venster Thuiswonende Ouderen dat bestaat uit interactieve weergaven met voorspelde knelpunten en kansen met betrekking tot de zorg voor ouderen in Friesland. Het venster begon met 3 thema’s, of tegels: Wie heeft zorg nodig, Welke zorg is nodig, en Wie kan die zorg bieden. Nu zijn de volgende tegels aan bod: Welke woningen zijn nodig en Welke woonomgeving is nodig. Naarmate het venster verder wordt aangevuld, beschikken Friese ouderenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren over een onschatbare informatiebron op basis waarvan bijvoorbeeld woon-zorgvisies en bestemmingsplannen kunnen worden vastgesteld.

Het /HUB Wenje yn Fryslân, opgezet naar aanleiding van de Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Smallingerland, onderzoekt onder meer hoe het toenemend aantal ouderen in de provincie Fryslân nu en in de toekomst woont. Worden er genoeg nieuwe woningen gebouwd? En aan welk type woningen is het in de toekomst de behoefte het grootst? Een uitgebreide data-analyse moet leiden tot een compleet beeld van wonen in Fryslân: wie woont waar, hoe verlopen de verhuisstroom en de doorstroom van huishoudens in Fryslân en hoe valt de woninggroei in kaart te brengen. Het resultaat is een reeks uitgebreide dashboards waarin op detail kan worden ingezoomd op elke buurt in de provincie Fryslân.

Alle dashboards en visualisaties die DataFryslân maakt zijn online te raadplegen onder de Frysian Data Exchange

Zie ook

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer
DataFryslân vraagt om uw datavragen

DataFryslân vraagt om uw datavragen

Vanaf dit jaar kunnen alle Friese (maatschappelijke) organisaties die een datavraagstuk onderzocht willen hebben dat betrekking heeft op Fryslân een aanvraag indienen voor een data-onderzoek door DataFryslân. Uit de aanvragen wordt een selectie gemaakt van de thema’s...

Lees meer
Napraten: /PODIUM Data & Bioferskaat

Napraten: /PODIUM Data & Bioferskaat

Voor het /PODIUM Data & Bioferskaat hield Jarren Verbeek, specialist GIS & Remote sensing bij Cobra Groeninzicht, onlangs een presentatie over de manier waarop data kunnen helpen in kaart te brengen hoe stedelijk groen erbij staat en wat ervoor nodig is om...

Lees meer
/PODIUM bioferskaat stuurt deelnemers het BOSK in

/PODIUM bioferskaat stuurt deelnemers het BOSK in

In het /PODIUM ‘Data & bioferskaat’, ons laatste data-event voor de zomerperiode, belichten we de rol die data kunnen spelen bij het in kaart brengen en beschermen van biodiversiteit. Niet alleen aan de hand van een presentatie, maar ook door de benen te strekken...

Lees meer
Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Data zijn onmisbaar voor het verkrijgen van inzichten. Mits je die data presenteert op de juiste manier – en aan de juiste doelgroep. Dat was de kernboodschap die journalist Michel Brandsma van het Dagblad van het Noorden zijn gehoor meegaf tijdens het /PODIUM Data...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Data gebruiken om een helder beeld van ontwikkelingen te krijgen en de verhalen die achter de informatie liggen. Dat zijn de thema’s van de data-events die DataFryslân in april organiseert. Daaronder de eerste twee /PODIUM-events van het jaar. April – september: /HUB:...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Met ingang van vandaag geven we je elke eerste week van de maand een update over de data-events je de komende weken van ons mag verwachten. Bovendien krijgen onze nieuwe data-events voortaan Friese titels, zoals het een Friese coöperatie betaamt. De eerste vind je...

Lees meer
/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer
DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân groeit. Wat begon als samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich ten doel stelden om datagedreven werken in Fryslân te versterken, wordt een coöperatie met groeiambities. Daarin gaan Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen...

Lees meer
Een van onze data-events gemist?

Een van onze data-events gemist?

Het YouTubekanaal van DataFryslân is helemaal up-to-date gebracht. Dat biedt een mooie gelegenheid om je geheugen nog even op te frissen of om kennis te maken met de vele uiteenlopende data-events van het afgelopen jaar. Op het YouTubekanaal van DataFryslân zijn nu de...

Lees meer
/LAB Leefbaarheid: hoe vertaal je gevoel in data?

/LAB Leefbaarheid: hoe vertaal je gevoel in data?

Het DataFryslân-/LAB ‘De vele gezichten van woongenot’, waarvan de startsessie op 26 oktober werd gehouden, zoomde in op de vraag hoe data kunnen helpen de leefbaarheid in wijken in kaart te brengen. Een hot item voor /LAB-deelnemer Harm Booij, regisseur Data &...

Lees meer
/LAB: De vele gezichten van woongenot

/LAB: De vele gezichten van woongenot

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? En hoe destilleer je uit de overvloed aan data die daarmee te maken hebben de informatie die nodig is om op te kunnen sturen? ‘Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de...

Lees meer
/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

Het /LAB ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?’ trapte op 7 september af met een ambitieus doel: het leggen van een fundament voor een volledig en betrouwbaar voorspelmodel dat op basis van de juiste data van alle betrokken partijen een helder beeld geeft van...

Lees meer
/LAB Arbeidsmarkt: geslaagde inventarisatie van prangende vragen

/LAB Arbeidsmarkt: geslaagde inventarisatie van prangende vragen

Met een laatste gezamenlijke sessie op 2 september is het /LAB ‘Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt’ afgesloten. Voorafgaand aan de eerste sessie op 6 juli zei projectleider Wouter Marchand over het doel van dit data-event: “We willen in dit /LAB...

Lees meer
/SIMMERRIGE DEEL 5 –  Fryslân op de foto

/SIMMERRIGE DEEL 5 – Fryslân op de foto

We hebben eerder in deze zomerserie gezien dat Friezen meestal op een andere manier genieten van hun provincie dan bezoekers van buiten. Logisch natuurlijk, want een oude wetmatigheid is dat mensen zich in hun eigen omgeving niet als toerist gedragen; de meeste...

Lees meer
/SIMMERRIGE DEEL 4 – Hoe houdt Fryslân zijn gasten bezig?

/SIMMERRIGE DEEL 4 – Hoe houdt Fryslân zijn gasten bezig?

Nadat we hebben gezien hoe en waar bezoekers van Fryslân informatie zoeken over de provincie en waar ze hun verblijf kunnen boeken, is het logische vervolg om te onderzoeken wat de bezoekers doen als ze eenmaal in Fryslân zijn gearriveerd. Daarvoor kijken we naar...

Lees meer
/LANGLÊZER: Fryslân door de ogen van bezoekers

/LANGLÊZER: Fryslân door de ogen van bezoekers

De vele duizenden bezoekers die Fryslân jaarlijks trekt geven er niet alleen hun vakantiegeld uit. Ze laten ook een spoor van data achter dat eigenlijk meer waard is dan het geld dat ze besteden aan hun verblijf, een goed glas bij het diner of een vaartocht over het...

Lees meer
Vliegende start voor /LAB Arbeidsmarkt

Vliegende start voor /LAB Arbeidsmarkt

Heeft Fryslân te maken met een braindrain – en zo ja, welk effect gaat die krijgen op de lokale arbeidsmarkt? Hoe ontwikkelen de loopbaankansen voor mbo’ers in Fryslân zich in vergelijking met die voor hoger opgeleiden? Hoe ziet de arbeidsmarkt in de zorg er in de...

Lees meer
Vijf vragen over het /LAB Arbeidsmarkt aan Wouter Marchand

Vijf vragen over het /LAB Arbeidsmarkt aan Wouter Marchand

Op dinsdag 6 juli start het DataFryslân /LAB ‘Morgen werkt het anders – de toekomst van de arbeidsmarkt’. Wouter Marchand, onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau en projectleider bij DataFryslân, blikt vooruit.   De arbeidsmarkt staat onder druk; de vergrijzing...

Lees meer
/PODIUM: WMO – Voorspellen blijft mensenwerk

/PODIUM: WMO – Voorspellen blijft mensenwerk

Tijdens het /Podium ‘De toekomst van prognoses: een voorspelling’ dat op 17 juni werd gehouden, hielden Janneke Lummen en Hans Weda namens de VNG voor een online publiek een glasheldere presentatie over de totstandkoming, werking, en doorontwikkeling van het...

Lees meer
/PODIUM: Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn

/PODIUM: Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn

Op 29 juni 2021 draait het in dit /Podium van DataFryslân om het gebruik van data om de ouderenzorg nu en in de toekomst te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Data spelen in de...

Lees meer
/PODIUM Prognoses en toekomstvoorspellingen

/PODIUM Prognoses en toekomstvoorspellingen

Op 17 juni 2021 staat in het volgende /Podium van DataFryslân het ontwikkelen en gebruik van voorspellende data-analyse centraal. Bij gebrek aan een glazen bol baseren we onze antwoorden op voorspellende vragen tegenwoordig op data uit het verleden om betere...

Lees meer
/HUB ‘Grip op toerisme’ project is halverwege: update

/HUB ‘Grip op toerisme’ project is halverwege: update

Is het mogelijk om op basis van big-data te kunnen voorspellen waar en wanneer het druk kan worden in Fryslân? Die vraag staat centraal in de /Hub ‘Grip op toerisme: bezoekersstromen voorspellen’, onderdeel van het DataFryslân-programma Toerisme & Recreatie...

Lees meer
DataFryslân presenteert jaarprogramma ’21-‘22

DataFryslân presenteert jaarprogramma ’21-‘22

Negen keer een /Podium, acht keer een /Lab en zeven /Hubs - DataFryslân gaat een druk jaar tegemoet. In 24 events wordt informatie gedeeld, worden samenwerkingen gesmeed en worden data ingezet en onderzocht om tot nieuwe inzichten te komen en door middel van...

Lees meer
/LAB Rioolgemalen leidt tot ‘prachtresultaat’

/LAB Rioolgemalen leidt tot ‘prachtresultaat’

“Er komen steeds minder techneuten bij, het oplossen van storingen wordt lastiger. Maar er valt in de toekomst wel steeds meer regen.” Steffen Jorritsma, directeur van Mous Waterbeheer uit Balk, wil maar zeggen dat een gedegen en efficiënt waterbeheer in de toekomst...

Lees meer
De juiste balans vinden in waterbeheer

De juiste balans vinden in waterbeheer

Wietse Kalma van gemeente Heerenveen doet mee aan het /LAB 'Predictive maintenance rioolgemalen' 2 april 2021- “Het is een sport om balans te zoeken in waterbeheer, riolering en het veranderende klimaat”, zegt Wietse Kalma, adjunct afdelingshoofd inrichting en beheer...

Lees meer
Meedoen met /LAB ‘Rioolgemalen’

Meedoen met /LAB ‘Rioolgemalen’

In het eerste /LAB van 2021 richt DataFryslân zich in drie middagsessies op de ‘Predictive maintenance van rioolgemalen’. Aan de hand van tijdreeksdata onderzoeken we of het op basis van sensordata mogelijk is storingen te voorspellen in de pompen van een...

Lees meer
Online /LAB Webscraping goed bezocht

Online /LAB Webscraping goed bezocht

Er werd goed meegedaan met het eerste Online /LAB van DataFryslân. Nagenoeg vijfenveertig voornamelijk Friese dataprofessionals waren ‘digitaal’ aanwezig om zich te bekwamen in de techniek van ‘webscraping’. Webscraping is een alternatieve manier van dataverzamelen...

Lees meer
Dashboard Toerisme Fryslân online

Dashboard Toerisme Fryslân online

Altijd al willen weten hoeveel hotelbedden er zijn in Leeuwarden en hoeveel campings er zijn in gemeente Súdwest-Fryslân? Hoeveel AirBnB accommodaties zijn er überhaupt in Friesland? En wat kost gemiddeld een overnachting in een AirBnB per gemeente? Binnen een paar...

Lees meer
Edgar Karssing: ,,Zelf aan het stuur blijven bij algoritmen”

Edgar Karssing: ,,Zelf aan het stuur blijven bij algoritmen”

”We moeten ons niet afvragen ‘hoe ziet de toekomst eruit als we dit doen?’ Maar ‘hoe willen wij dat de wereld er in de toekomst uit ziet?”. Dit was de belangrijkste stellingname van Dr. Edgar Karssing op het /Podium van DataFryslân met de titel ‘Moreel kompas bij data...

Lees meer
/LAB: Schraap zelf data van het internet

/LAB: Schraap zelf data van het internet

Dagelijks komt er meer tekst online dan een mens in zijn leven kan verwerken. Om toch inzicht te krijgen in deze wirwar aan informatie kunnen innovatieve technieken als webscraping uitkomst bieden. DataFryslân heeft zich afgelopen periode in de ontwikkelingen rond...

Lees meer
Levendige discussie over Wet Open Overheid

Levendige discussie over Wet Open Overheid

,,De vraag is voor mij: Voor welk probleem is de Wet Open Overheid eigenlijk een oplossing?”. Deze vraag wordt gesteld door Jan-Daem de Langen, informatiemanager van gemeente Súdwest-Fryslân. Hij maakt deel uit van het discussiepanel dat het wetsvoorstel kritisch...

Lees meer
‘Stamtafel’ over Friese armoede bij DataFryslân

‘Stamtafel’ over Friese armoede bij DataFryslân

Drie Friese gemeenten spraken met DataFryslân over het in beeld brengen van armoede in Friesland. De gemeente Groningen schoof aan om hun ervaringen te delen. Hoeveel personen leven onder de armoedegrens? Welk deel van die mensen maakt gebruik van armoederegelingen?...

Lees meer
Online media-onderzoek naar toeristische data

Online media-onderzoek naar toeristische data

Studenten van Campus Fryslan (Rijksuniversiteit Groningen) presenteerden 20 januari 2020 hun onderzoeksresultaten op het gebied van toeristische data. Het onderzoek is onderdeel van het programma Toerisme van DataFryslân en dan specifiek voor projecten die gebruik...

Lees meer
/PODIUM: Wet Open Overheid op het /Podium

/PODIUM: Wet Open Overheid op het /Podium

Het DataFryslân /Podium van 13 februari 2020 heeft als thema de Wet Open Overheid Overheden en semi-overheden moeten steeds transparanter worden en ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en te archiveren is....

Lees meer
Documentaire ‘Data Science Pioneers’

Documentaire ‘Data Science Pioneers’

Het DataFryslân /Podium van januari 2020 is de documentaire Data Science Pioneers – Conquering the Next Frontier van Dataiku. In deze documentaire komen 22 Amerikaanse en Europese data scientists van onder meer de BCC, Booking.com, Daimler en Nokia Bell Labs aan het...

Lees meer
,,Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!”

,,Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!”

,,Archeoloog, dat wilde ik vroeger worden! Ik was 7 jaar toen ik via de volkstuintjes van school in aanraking kwam met archeologie. De vondsten spraken erg tot mijn verbeelding en maakten mij nieuwsgierig naar wat er onder de grond te vinden was over het verleden. Ik...

Lees meer
Verhelderend lab over “langer thuiswonen”

Verhelderend lab over “langer thuiswonen”

Een maatschappelijke uitdaging bij de kop pakken, verschillende organisaties verbinden en in een lab tot nieuwe inzichten komen. Dat had DataFryslân voor ogen bij de start van de organisatie begin 2019. In november was het zover: het eerste lab werd georganiseerd met...

Lees meer
“Data Scientist: The sexiest job of the 21st century”

“Data Scientist: The sexiest job of the 21st century”

 “Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century”. Een uitspraak van Harvard Business Review die het hele internet over gaat. We kunnen het niet ontkennen: iedereen heeft het erover of is er mee bezig: data. Maar, wat doet een data scientist nou eigenlijk? Is het...

Lees meer
Meegenomen in de wereld van de CBS data-ecologie

Meegenomen in de wereld van de CBS data-ecologie

Bij DataFryslân vond wederom een geslaagd /Podium plaats. Dit keer was het podium voor Gerhard Dekker. Hij nam 55 geïnteresseerde bezoekers mee in de wereld van de CBS data-ecologie. Een interessante lezing met veel positieve geluiden tijdens de netwerkborrel.

Lees meer
De CBS data-ecologie: Lezing door Gerhard Dekker

De CBS data-ecologie: Lezing door Gerhard Dekker

Het CBS zet alle zeilen bij om ook in de toekomst betrouwbare statistieken te kunnen blijven maken. De informatiemaatschappij overvloedt ons echter met data. De kleinste acties zijn data driven. Zelfs een schip dat de Lorentzsluizen passeert, doet dit louter op basis...

Lees meer
Miranda Visser: “Delen van inzichten. Voor meer overzicht”

Miranda Visser: “Delen van inzichten. Voor meer overzicht”

,,Met nog nat haar stond ik eind maart voor de uitgang van het zwembad. Telefoon! De sollicitatiecommissie had besloten dat ik Programmaleider Sociaal werd bij DataFryslân. Hoera! En.. Oh jee!” ,,Dit is niet alleen ingewikkeld veld, maar ook een heel breed veld dat...

Lees meer
Data versus recht: Interactieve workshop met Koen Konings

Data versus recht: Interactieve workshop met Koen Konings

Werken met (big) data kan soms frictie opleveren met regels van het intellectuele eigendomsrecht en het privacyrecht. In de workshop van mr. Koen Konings, IT-advocaat bij NORD Advocaten worden grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden verkend. Aan bod komt de...

Lees meer
Rudolf Simons: ,,Data is geen heilige graal”

Rudolf Simons: ,,Data is geen heilige graal”

 In de zomereditie van “Verbindt” Uitgave van de Rijksuniversiteit Groningen | Campus Fryslân een artikel over DataFryslân. “Data is geen heilige graal, het moet de samenleving beter maken”, aldus Rudolf Simons, directeur van DataFryslân. 

Lees meer
Eerste ‘Podium’ DataFryslân groot succes

Eerste ‘Podium’ DataFryslân groot succes

DataFryslân en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân organiseerden een eerste lunchlezing. Tijdens de lunch werden de geïnteresseerden door Professor Dr. Roberto Zicari meegenomen in de wereld van de ethiek van kunstmatige intelligentie. Zicari is één van...

Lees meer

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Share This