Luzette Kroon, Dijkgraaf Wetterskip Fryslân

’De vraagstukken van nu en de toekomst vragen om het delen van onze data’
Luzette Kroon begon haar bestuurlijke loopbaan bij het voormalig waterschap West-Friesland en keerde vorig jaar terug in het waterbeheer toen ze dijkgraaf werd van Wetterskip Fryslân. Het belang van datastromen is voor haar net zo vanzelfsprekend als de loop van de Friese wateren – en beide beziet ze met een praktisch oog.

“In de periode tussen 1999, toen ik in mijn eerste bestuurlijke functie stapte bij het Waterschap West-Friesland, en nu is de hoeveelheid data die we als waterschap genereren verhonderdvoudigd, of nog meer dan dat. Ik durf wel te zeggen dat wij meer dan provincies en gemeenten datagedreven werken – data bepalen hoe wij handelen en dat gebeurt al tientallen jaren; toen ik in 2006-07 bij het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkte, hadden we al slimme stuwen, die op afstand werden bediend. Inmiddels werken we met drones, die vanuit de lucht dijken en kades checken. En er lopen allerlei knappe koppen bij ons rond die onderzoeken hoe we in de toekomst bijvoorbeeld kunnen voorspellen waar overtollig hemelwater terecht moet komen als we het niet meer kunnen verwerken en hoe we op basis van zulke gegevens automatisch kunnen aansturen. Wij zijn voorloper op het gebied van datagebruik. Dat is simpelweg noodzaak, want voor de vraagstukken van nu en de toekomst moeten we oplossingen bedenken. Daar zijn data voor nodig.”

“Samenwerken is daarin van groot belang en daarmee ook het toegankelijk maken van data. We doen al veel meer met data dan we zelf beseffen, maar het kan nog veel beter. Tegelijkertijd geloof ik dat je data niet rücksichtslos moet delen; je moet vooraf bepalen welk deel van je data je wilt openstellen voor gebruik door anderen en voor welk doel.  Zo ontwikkelen we op dit moment, samen met andere waterschappen, bijvoorbeeld een app met agrariërs die in realtime laat zien hoe hoog of laag het grondwater staat en rekening houdt met weersomstandigheden en voorspelt hoe de grondwaterstand zich zal ontwikkelen. Op basis daarvan kunnen boeren bijvoorbeeld weten of het nodig is om te gaan beregenen.”

“Het waterschap ondervindt dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. Het zit in onze genen om hier continu mee om te gaan en hiervoor slimme oplossingen te bedenken. We willen onze kennis en (en de data die eronder ligt) meer zichtbaar maken en delen met al onze partners. Van agrariër, natuurorganisatie en burger tot bedrijven en overheden. We hebben als waterbeheerder in het licht van de klimaatverandering met veel factoren te maken: wonen, economie, de agrarische sector. We kunnen dit vraagstuk alleen gezamenlijk oppakken. Ieder vanuit zijn eigen functie en verantwoordelijkheid. En daar hebben we onze partners bij nodig. Het zou daarbij ook een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat we data delen, omdat we een gezamenlijke opgave hebben. Neem bijvoorbeeld het rioolstelsel: het gemeentelijk riool sluit aan op de persleidingen waar wij als waterbeheerder verantwoordelijk voor zijn. Hier hebben we met de gemeenten een gezamenlijke opgave, waarbij we onze kennis en de onderliggende data moeten delen om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Als overheden hebben we nog een flinke stap te zetten. Daarvoor is een omslag nodig in het denken en doen van organisaties en hun besturen. Dit is een van de uitdagingen waar ik mij de komende jaren hard voor wil maken. Ik nodig de (Friese) bestuurders graag uit om hierover mee te denken en samen stappen te gaan zetten.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 23 november 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This