Data Events VANAF 2022

Vanaf 2022 organiseert DataFryslân 17 data-evenementen: zeven keer een /PODIUM gericht op de verspreiding van innovatieve ideeën in Fryslân. Vijf keer een /LAB waar we bij Friese organisaties data-experimenten aangaan en daar samen van leren. En vijf keer een langer /HUB-project waarbij met organisaties die data en expertise inbrengen friese datacollecties en algoritmen worden gebouwd die daarna beschikbaar komen in de Frisian Data eXchange (FDX) voor leden van de coöperatie DataFryslân.

Bekijk hieronder in detail de verschillende activiteiten en meld je aan. Alle genoemde datums en locaties onder voorbehoud. Check deze pagina regelmatig voor de meest actuele informatie.

DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops, presentaties, masterclasses, meet-ups wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

/PODIUM: Enerzjyearmoed 

/PODIUM: Enerzjyearmoed 

07-04-2022, 15.30 uur.

Ruim een half miljoen huishoudens in ons land heeft te maken met energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Tijdens het /Podium Enerzjyearmoed vertelt Peter Mulder, Senior Scientist bij TNO, over het onderzoek dat dit onderzoeksinstituut heeft gedaan naar dit maatschappelijk belangrijke onderwerp. Op basis van CBS-cijfers richtte dit onderzoek zich op de aard, omvang en regionale spreiding van energiearmoede in Nederland. De resultaten hiervan maken gericht beleid per gemeente of regio eenvoudiger. Mulder gaat in op het data-aspect van het onderzoek en zoomt in op de Provinsje Fryslân en Friese gemeenten.   

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen, TNO.

Lees meer
/PODIUM: Data & ferhalen fertelle

/PODIUM: Data & ferhalen fertelle

26-04-2022 om 15.30 uur.

Je kunt tegenwoordig data verzamelen over enorm veel onderwerpen. Social media bieden al veel kansen om data met de buitenwereld te communiceren. Maar ondanks de mogelijkheden, zoals verschillende tools, dashboards en spreadsheets, zijn er nog veel meer mogelijkheden voorhanden als het gaat om het vertellen van het verhaal.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/PODIUM: Data & bioferskaat

/PODIUM: Data & bioferskaat

7-7-2022, 15.30 uur.

De biodiversiteit in de Nederlandse natuur staat sterk onder druk, en maar al te vaak is dat aan menselijke activiteiten te wijten. Of het nu gaat om verschraalde landbouwgrond waar weidevogels geen hap te eten kunnen vinden, om bouwactiviteiten waardoor dieren hun habitat verliezen of waterverontreiniging waardoor hele ecosystemen in die onderwaterwereld dreigen te verdwijnen. Dit /Podium gaat in op de vraag hoe data kunnen helpen om de afnemende biodiversiteit in Fryslân een halt toe te roepen. Ecologen en biologen doen al jarenlang belangrijk (veld)werk om grip op die complexe materie te krijgen. Dankzij nieuwe technieken en snellere computers gaat dat ook steeds beter. Maar het inwinnen van de juiste data blijft een uitdaging. Jarren Verbeek, specialist GIS & Remote Sending bij Cobra Groeninzicht, neemt zijn publiek mee in het proces van inwinning naar advies om ruwe data om te vormen naar inzicht.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Lifelines, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Vektis.

Lees meer
/SYMPODIUM: Data-ethyk yn Fryslân

/SYMPODIUM: Data-ethyk yn Fryslân

13-10-2022, 13:00-17:00 uur

Steeds meer Friezen leiden hun leven in een digitaal Fryslân. Een Fryslân dat nog relatief onbeschreven is maar de belofte heeft van nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook een Fryslân met nieuwe gevaren en waar andere normen en regels worden gevormd. Het gebruik van nieuwe waarden in het openbaar bestuur vraagt om een nieuw ethisch kader. Een kader dat essentieel is voor medewerkers in het openbaar bestuur die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners. Kan deze voorziening verstrekt worden? Moet dit vervolgd worden? Moet dit worden gedoogd?

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/PODIUM: Fryslân ‘cybercrime’-provinsje?

/PODIUM: Fryslân ‘cybercrime’-provinsje?

23-03-2023, 15.30 uur.

In 2021 was 13 procent van alle Friezen slachtoffer van een cybercrime. Waarom heeft dit soort misdrijven in Fryslân zo’n vlucht genomen dat het inmiddels de grootste misdaadcategorie is? Welke cybercrimes worden er gepleegd? En hoe verloopt de hulpverlening aan de slachtoffers? Kunnen overheden meer aan preventie doen en hoe effectief is dat dan? In dit /PODIUM wordt dit thema uitgediept en geduid.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/PODIUM: Regionale datastruktueren

/PODIUM: Regionale datastruktueren

20-04-2023, 15.30 uur.

Als we verschillende data die essentieel is voor leven in Fryslân duurzaam op elkaar willen laten aansluiten is er een collectief gedragen structuur nodig die borgt dat data ook echt informatie wordt. Op dit /PODIUM zoomen we in op de noodzaak van zo’n structuur, de governance (wie bepaald?) en de vorm daarvan. Bij dit onderwerp doemen direct beelden op van groot Fries datacenter maar deze technofantasie blijkt maar matig belangrijk. Goede afspraken, goede partijen en goede standaarden blijken belangrijker, zo maakt deze bevlogen spreker duidelijk op dit /PODIUM. Mensen die werken bij een organisatie die lid is van DataFryslân kunnen actief mede vormgeven aan de toekomst van data tijdens dit /PODIUM.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/PODIUM: Digitale twilling Fryslân

/PODIUM: Digitale twilling Fryslân

25-05-2022, 15.30 uur.

Als je iets opnieuw zou kunnen doen, zou je het dan precies hetzelfde doen? Een duivelse en actuele gewetensvraag nu Fryslân op het punt staat zichzelf digitaal te herscheppen. Die digitale tweeling van Fryslân waar nagenoeg elke Friese organisatie aan bijdraagt; wordt dat nou een weergave van het huidige fysieke Fryslân? Of wordt de kans gegrepen om er iets nieuws van te maken.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /PODIUM van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

2019

2020

2021

DataFryslân is een ‘werkplaats’ waar expertise en datavraagstukken samenkomen. In de praktijk wordt geleerd en samengewerkt met belangrijke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hogescholen.

/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

16-02-2022 t/m 26-4-2022. Slotpresentatie: 19-4-2022.

Wanneer de energierekening van een huishouden 10 procent of meer van het gezinsinkomen bedraagt, is er sprake van energiearmoede. Zulke huishoudens gaan bovendien vaak gebukt onder het feit dat er geen geld is om te investeren in goede woningisolatie, waardoor de energiekosten hoger worden. Ook in Fryslân komen steeds meer huishoudens in deze vicieuze cirkel terecht. De huidige stand van onderzoek laat op basis van CBS-gegevens op wijkniveau zien waar energiearmoede speelt. Maar om gerichte, effectieve maatregelen te kunnen nemen, is meer detail nodig. Daarom richt dit /LAB zich op het verder verfijnen van de kennis, zodat de energiearmoede in Fryslân op buurtniveau in kaart kan worden gebracht. Beleidsmakers, projectleiders energie, energiecoaches en eenieder die vanuit de praktijk wil meedenken over energiearmoede gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Vervolgens inventariseren we aan welke informatie er behoefte is, hoe verschillende databronnen daarvoor bij elkaar kunnen worden gebracht en welke inzichten we ermee willen opdoen. De data scientists van DataFryslân gaan in samenwerking met hun collega’s van de deelnemende gemeenten aan de slag om op basis van de vragen die zijn geformuleerd de antwoorden te vinden in de data.  

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Ferfiersearmoed

/LAB: Ferfiersearmoed

1-7-2022 t/m 30-9-2022. Slotpresentatie: 22-9-2023.

Sinds 2015 nemen de verschillen tussen maatschappelijke groepen in Nederland toe, aldus het SCP. Tussen hoog- en laagopgeleiden, gezonde en ongezonde mensen, werkenden en niet-werkenden en hoge en lage inkomens gapen steeds diepere kloven. De Provincie Fryslân wil weten of die ontwikkeling zich ook vertaalt in de mate waarin maatschappelijke groepen toegang hebben tot het vervoerssysteem. Want wie minder makkelijk per OV van A naar B kan komen, ervaart daardoor vaak problemen in het dagelijks leven. Denk aan boodschappen doen, onderwijs volgen, of simpelweg vrienden of familie bezoeken. Het gaat dan niet om vervoer op zich, maar om de vraag of de maatschappelijk belangrijkste voorzieningen voor iedereen te bereiken zijn. Vervoersarmoede is immers niet alleen een kwestie van vervoer dat voor sommigen te duur is om te kunnen bekostigen, maar ook van de frequentie van busritten, spreiding van haltes en ook de mate waarin die haltes of stations bereikbaar zijn voor minder valide mensen. Dit /LAB wil inzicht verkrijgen in de vervoersarmoede in Fryslân zodat op basis daarvan beleid kan worden ontwikkeld om problemen aan te pakken.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Libbensomjouwing Fryslân

/LAB: Libbensomjouwing Fryslân

1-10-2022 t/m 31-12-2022. Slotpresentatie: 15-12-2022.

Iedere burger heeft recht op een gezonde leefomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat de gezondheid van hun inwoners wordt gewaarborgd. In principe zijn kwaliteit van leven en de leefomgeving nogal abstracte begrippen, maar veel is meetbaar. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld, de concentraties aan fijnstof in de lucht, de kwaliteit van oppervlaktewater of van de bodem. Op initiatief van de gemeente Súdwest- Fryslân gebruikt dit /LAB data van onder meer het KNMI en RIVM om de kwaliteit van de leefomgeving te monitoren en te onderzoeken of bestaande wetgeving voldoet om die kwaliteit te waarborgen of dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen wanneer de leefbaarheid in het geding raakt. 

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Posityf opgroeie yn ‘e buert

/LAB: Posityf opgroeie yn ‘e buert

1-1-2023 t/m 31-3-2023. Slotpresentatie: 23-3-2023.

De arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan zowel individuen als aan de samenleving – er wordt veel nadruk gelegd op kennis en vaardigheden en degenen die hier niet over beschikken, vallen te vaak buiten de boot. Vooral jongeren die opgroeien in een omgeving zonder veel sociale, culturele en economische stimulansen lopen vaak een achterstand op die amper meer is in te halen; daardoor slinkt hun kans op een succesvolle arbeidsparticipatie al bij voorbaat. Het is dus zaak dat deze groep van kwetsbare jongeren ondersteuning krijgt van (semi-)overheden en maatschappelijke partijen op hun pad naar zinvol werk. In Leeuwarden biedt de meerjarige wijkaanpak van Leeuwarden Oost een kans om die ondersteuning in te richten en te optimaliseren. Zie dit /LAB als een sociaal laboratorium, waarin op basis van meetbare indicatoren wordt onderzocht hoe op de lange termijn gericht arbeidsmarktbeleid er idealiter uit zou moeten zien.  

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

1-4-2023 t/m 30-6-2023. Slotpresentatie: 22-6-2023.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur en heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad. In it /Lab onderzoeken we of er indicatoren gevonden kunnen worden waarmee de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning inzichtelijk wordt. Door de beschikbare datasets te koppelen komen we achter bepaalde verbanden en krijgen zo inzicht in de Friese onderwereld.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Politie, Provincie Fryslân, RIEC, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /LAB van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

2019

2020

2021

DataFryslân is een ‘dataknooppunt’. Met het in kaart brengen van het Friese datalandschap wordt zichtbaar waar data is en welke koppelingen mogelijk zijn. Op maat gemaakte programma’s en projecten bewijzen dat samenwerking leidt tot datasturing.

/HUB: Iensume planeet Fryslân

/HUB: Iensume planeet Fryslân

1-1-2022 t/m 31-3-2022. Slotpresentatie 24-3-2022.

Veel toeristen bezoeken Fryslân gewapend met een reisboek in hun koffer of rugzak. Hun ervaringen met de Friese cultuur vormen vaak de input voor een volgende editie of vinden hun weg naar het internet. In het /HUB-event ‘Iensume planeet Fryslân’ focust DataFryslân op de toeristische hotspots van Friesland door deze data en teksten van het internet te verzamelen en deze geautomatiseerd – op basis van taxonomieën uit reisboeken – te analyseren. De tekstanalyse wordt op een kaart geprojecteerd waardoor er een uniek beeld van Fryslân ontstaat en het mogelijk wordt vrijelijk door de perspectieven van de toeristen te browsen.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/HUB: Fryske earmoedatlas

/HUB: Fryske earmoedatlas

1-4-2022 t/m 30-9-2022. Slotpresentatie 29-9-2022.

Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrijding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen. Samen met de achttien Friese gemeenten bouwt DataFryslân aan een provinciale armoede-atlas die jaarlijks op basis van de meest actuele data inzicht geeft in de populatie van mensen die onder de lage inkomensgrens leven in Fryslân, hoe het voorzieningen gebruik is binnen gemeenten en waar er bijvoorbeeld sprake is van energie-armoede.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/HUB: Thúswenjende âlderen

/HUB: Thúswenjende âlderen

1-10-2022 t/m 31-12-2022. Slotpresentatie 14-12-2022.

In 2021 zocht DataFryslân in verschillende data-events antwoorden op de vraag: hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân het hoofd? Het resultaat was een aanzet voor een dashboard: het Friese venster Thuiswonende Ouderen. Dat bestaat nu uit 3 thema’s, of tegels: Wie heeft zorg nodig? Welke zorg is nodig? en Wie kan die zorg bieden? Dit /HUB vormt het vervolg op de ontwikkeling van het Venster. Doel is om te komen tot de drie laatste tegels: Welke woningen zijn nodig?, Welke woonomgeving is nodig? en Welke input is er nodig?  Is het Venster eenmaal compleet, beschikken Friese ouderenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren over een onschatbare informatiebron op basis waarvan bijvoorbeeld woon-zorgvisies en  bestemmingsplannen kunnen worden vastgesteld.  

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/HUB: Wenje yn Fryslân

/HUB: Wenje yn Fryslân

1-9-2022 t/m 31-1-2023. Slotpresentatie 20-1-2023.

De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Smallingerland dient als aanleiding voor een grootschalig onderzoek naar wonen in Fryslân. Een van de thema’s is hoe de verhuisstromen tussen Friese gemeenten eruitzien en wat de effecten zijn van het toenemend aantal mensen dat van buiten de provincie naar Fryslân migreert. Voldoet het aantal geplande nieuw te bouwen woningen aan de verwachte vraag of niet? En aan welk type woningen is het in de toekomst meeste behoefte? Het zijn vragen die alle gemeenten en woningbouwcorporaties bezighouden. De antwoorden vergen uitgebreide data-analyse die moet leiden tot een compleet beeld van wonen in Fryslân: wie woont waar, hoe verlopen de verhuisstroom en de doorstroom van huishoudens in Fryslân en hoe valt de woninggroei in kaart te brengen.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/HUB: In buert yn East

/HUB: In buert yn East

2-1-2023 t/m 30-6-2023. Slotpresentatie 22-6-2023.

Het Participatieprogramma Leeuwarden Oost 2022 – 2042 is een ambitieus project voor stadsvernieuwing in een kwetsbaar gebied van de Friese hoofdstad. Het kent een looptijd van 20 jaar, omvat thema’s als huisvesting, leefbaarheid, onderwijs en gezondheid en heeft een direct effect op het leven van 36.000 inwoners. Op basis van de analyse van (micro)data en door de mensen om wie het gaat zelf actief bij het onderzoek te betrekken, wil dit /HUB onderzoeken wat de mensen nodig hebben en waarom. Daarbij is integraal onderdeel van het onderzoek of pure data-analyses op zich ook overeenkomen met de wensen en eisen van de betrokken burgers zelf. Het is een unieke manier om de stemmen van mensen die zelden gehoord worden te betrekken bij dergelijk onderzoek. Ook uniek is de missie om de inbreng van de burgers te objectiveren door middel van data – daardoor kunnen ook de kwaliteit en relevantie van microdata(analyse) worden gecheckt. 

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /HUB van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

2019

2020

2021

Share This