Posityf opgroeie yn ‘e buert
Het Participatieprogramma Leeuwarden Oost heeft als ambitie dat de inwoners van Leeuwarden Oost een goede kwaliteit van leven ervaren en perspectief hebben op leren, werken, wonen en gezondheid. Jongeren in Leeuwarden Oost groeien op in een omgeving met minder sociale, culturele en economische stimulansen. Zij lopen vaak een achterstand op die soms moeilijk is in te halen. Relatief veel jongeren in Leeuwarden Oost maken gebruik van de bijstand, verlaten school vroegtijdig en krijgen steun in de jeugdzorg. In de /HUB Posityf opgroeie yn ‘e buert brachten we de situatie van jongeren uit Leeuwarden-Oost in kaart. We onderzochten onder andere het opleidingsniveau, de woonsituatie en het type woning waarin jongeren wonen. In het /HUB Posityf opgroeie yn ‘e buert zijn alle gegevens bij elkaar gebracht.
Het is dus zaak dat deze groep van kwetsbare jongeren ondersteuning krijgt van (semi-)overheden en maatschappelijke partijen op hun pad naar zinvol werk. In Leeuwarden biedt de meerjarige wijkaanpak van Leeuwarden Oost een kans om die ondersteuning in te richten en te optimaliseren. Tijdens dit /HUB is met (micro)data een “observatorium” (baseline-monitor) ontwikkeld waarin we de groep jongeren in al haar facetten in kaart brengen: wie, wat en waar over de vier centrale thema’s (leren, werken, wonen en gezondheid) in het programma Leeuwarden-Oost. Met behulp van CBS-microdata is de groep jongeren in Leeuwarden Oost in beeld gebracht. De Gemeente Leeuwarden heeft op basis van onze gegevens een dashboard gemaakt (Leeuwarden Oost - Jongeren - Leeuwarden Oost (incijfers.nl)).

Klik hier en ontdek wat Fryslân heeft opgestoken van het ‘/LAB POSITYF OPGROEIE YN ‘E BUERT’

LEEUWARDEN IN CIJFERS

In het programma Leeuwarden Oost wordt veel aandacht besteed aan de inwoners van de wijken. Zo dus ook aan de jongeren, want de jongeren zijn de toekomst van de wijken. Om het doorgeven van problemen van generatie op generatie te kunnen doorbreken, is inzet voor deze jongeren hard nodig. Zo zien we bijvoorbeeld dat jongeren in Leeuwarden Oost vaker dan gemiddeld thuis zitten zonder werk. Ook komt het bij deze jongeren veel voor dat ze na een periode van werk, toch weer opnieuw gebruik gaan maken van de bijstand.

Om beter te begrijpen wat er speelt onder deze jongeren is er een onderzoek gestart. Aan dit onderzoek hebben het programmabureau Leeuwarden Oost, Gemeente Leeuwarden, DataFryslân en Planbureau Fryslân meegewerkt. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van februari 2023 tot juli 2023. Tijdens dit onderzoek is er data verzameld over jongeren door Gemeente Leeuwarden en DataFryslân. Planbureau Fryslân heeft interviews afgenomen onder een aantal jongeren die gebruikmaken van de bijstand. De inzichten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn opgenomen in dit dashboard.

Dashboard Leeuwarden in cijfers | Jongeren