Wat is de woningvoorraad?

Het koppelen van woningbouwplannen aan bevolkingsprognoses is belangrijk omdat het inzicht geeft in de toekomstige behoefte aan woningen en de vraag naar woningen. Daarom heeft DataFryslân dit in beeld gebracht voor de gemeente Smallingerland. Hierdoor kan Smallingerland beter bepalen welke en hoeveel woningen gebouwd moeten worden, waardoor er een betere balans ontstaat tussen woningbouw en de toekomstige bevolkingsgroei. Bovendien kan het helpen bij het voorkomen van woningtekorten en ongebruikte woningen, en bij het realiseren van een efficiëntere en duurzame woningbouw. Het koppelen van woningbouwplannen en bevolkingsprognoses biedt ook inzicht in de verwachte ontwikkeling van Smallingerland en helpt bij het ontwikkelen van beleid gericht op het verbeteren van de leefomgeving en de kwaliteit van het wonen. In de dashboards wordt ingezoomd op harde woningbouwplannen, de huidige woningvoorraad en de huishoudensprognoses (met boven- en ondergrens) in de gemeente Smallingerland.
We presenteren twee dashboards met meer informatie over woningbouwplannen gerelateerd aan bevolkingsprognoses voor de Gemeente Smallingerland.
In het dashboard 'Bevolkingsprognose Smallingerland in combinatie met woningvoorraad' wordt de koppeling gelegd tussen (1) de huidige woningvoorraad en het totaal aantal harde en zachte plannen voor nieuwebouwprojecten en (2) de bevolkingsprognose van totaal aantal huishoudens in de Gemeente Smallingerland. Daarbij wordt de boven- en ondergrens van de bevolkingsprognose in ogenschouw genomen. De prognoses lopen tot en met 2050, maar de woningbouwplannen zijn tot en met 2030 in kaart gebracht.

In het dashboard 'Woningbouwplannen Smallingerland' worden de woningbouwplannen per buurt (CBS-buurten) weergegeven. Per buurt zijn o.a. de namen van de projecten beschikbaar, aantal woningen en of het gaat om koop of (sociale) huurwoningen. De woningbouwplannen tot en met 2030 zijn in kaart gebracht.

Voorbeeld: In het tabblad “Huishoudprognose en verwachte woningvoorraad Smallingerland” is in 2025 te zien dat ede woningvoorraad 25.635 woningen zijn, harde plannen om 591 woningen bij te bouwen en 237 zachte bouwplannen. De projectie van de woningvoorraad en bouwplannen valt boven de bovengrens van het aantal huishoudensprognose. In het tabblad “Woningbouwplannen Smallingerland” is gespecificeerd wat de harde plannen zijn per buurt. In de buurt Vrijburg zijn er plannen om 149 woningen bij te bouwen. Een specificatie per plan is te zien na selectie van de buurt.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig uit het PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).