Libbensomjouwing

Data van onder meer RIVM en SamenMeten worden gebruikt om de kwaliteit van de leefomgeving te monitoren. Deze data is gebruikt om te onderzoeken of bestaande wetgeving voldoet om die kwaliteit te waarborgen of dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen wanneer de leefbaarheid in het geding raakt. Daarnaast worden gezondheids- en bevolkingsdata van het CBS gebruikt om een koppeling te leggen tussen de bewoners van de leefomgeving en de luchtkwaliteit. Tot slot zijn ook data uit Basisregistratie Grootschalige Topografieën (BGT) gebruikt om verder in te zoomen op de bebouwde omgeving (woningen en industrie), groenvoorzieningen (natuur, sport, spel, zonder landbouw) en ontsluitingsstructuren (wegen).

Er zijn diverse kaarten beschikbaar gesteld waar de bebouwde omgeving (blauw), ontsluitingsstructuren (grijs) en natuur en sport/spelvoorzieningen (groen) worden gevisualiseerd. Deze gegevens tonen waar veel of weinig bebouwd is en waar veel of weinig groenvoorzieningen zijn.

We tonen zelfgemeten SamenMeten sensordata van fijn stof. Verder moeten gemeenten en de provincie jaarlijks omgevingswaarden van luchtkwaliteit monitoren vanuit de omgevingswet. Het dashboard toont in hoeverre de uitstoot onder of boven de norm ligt.

Welke inwonercategorieën hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen bij een slechtere luchtkwaliteit? Om hier antwoord op te geven is er eerst een literatuuronderzoek gedaan, gevolgd door een inventarisatie van beschikbare data. De resultaten staan in het dashboard Libbensomjouwing bevolkingsdemografie.

De dekking van SamenMeten fijn stofsensoren over heel Fryslân is relatief matig. De vraag is waar zulke sensoren het beste geplaatst kunnen worden. We tonen diverse kaarten: Hoe geler het gebied kleurt, hoe actiever gebruikt wordt van de omgeving qua bewoning, werk en ontsluiting.

Klik hier en ontdek wat Fryslân heeft opgestoken van het ‘/LAB LIBBENSOMJOUWING’

KAARTEN

Download hieronder verschillende kaarten in .pdf-formaat die zijn gemaakt voor Fryslân en een aantal gemeenten.

Fryslân Groen, Blauw en Grijs (pdf)

Gemeenten Groen, Blauw en Grijs (pdf)

Sensorlocaties Fryslân en gemeenten (pdf)

Presentatie Libbensomjouwing

Download hieronder de presentatie gegeven op 20 december over de resultaten van het /LAB Libbensomjouwing.

DataFryslân Presentatie Libbensomjouwing (pdf)