Libbensomjouwing luchtkwaliteit

Iedere burger heeft recht op een gezonde leefomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat de gezondheid van hun inwoners wordt gewaarborgd. In principe zijn kwaliteit van leven en de leefomgeving nogal abstracte begrippen, maar veel is meetbaar: De luchtkwaliteit bijvoorbeeld, de concentraties aan fijn stof in de lucht (PM10, PM2,5) stikstofoxide (NOx) en stikstofdioxide (NO2). Op initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân gebruikt dit /LAB data van onder meer het RIVM en SamenMeten om de kwaliteit van de leefomgeving te monitoren en te onderzoeken of bestaande wetgeving voldoet om die kwaliteit te waarborgen.
Er zijn twee RIVM-meetstations in Fryslân (Balk-Trophornsterweg en Kollumerwaard-Hooge Zuidwal). Data van beide meetstations ten aanzien van NO2 (stikstofdioxide), NOx (stikstofoxide), PM10 (fijn stof) en PM2,5 (fijn stof) is geëxporteerd van 2021 tot en met oktober 2022. We tonen in het tweede dashboard zelfgemeten sensordata van fijn stof. Inwoners uit diverse gemeenten hebben zelf fijn stofmeters om daarmee samen de luchtkwaliteit in de regio te onderzoeken. Deze metingen van Sensor.Community (ook bekend onder de naam Luftdaten) worden getoond op het SamenMeten data portaal. We hebben sensor data uitgedraaid van Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland, Waadhoeke, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Vanuit de omgevingsweten moeten gemeenten, provincies en het rijk jaarlijks omgevingswaarden van luchtkwaliteit monitoren. De normen voor fijn stof, stikstofoxide en stikstofdioxide staan in artikel 2 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). De specifieke normen, gesteld in de omgevingswet, worden getoond met een zwarte stippellijn. De zwarte stippellijn toont het jaargemiddelde. De World Health Organization (WHO) heeft ook een richtlijn voor de bovengenoemde stoffen. Die richtlijn wordt getoond met een rode stippellijn.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS, RIVM en SamenMeten en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).