Hoe verandert de bevolkingssamenstelling?

Hoe groot is de groep ouderen in Fryslân in 2050? En de groep jongeren? En wat is het verwachte aantal thuiswonende 85-plussers in Fryslân?
Onderstaand dashboard geeft antwoord op deze vragen. Zowel op COROP-niveau als op gemeentelijk niveau is deze data inzichtelijk gemaakt.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn uit het PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022 en bronnen van de Provincie Fryslân Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

Voorbeeld: In het tabblad “Huishoud- en bevolkingsprognose” kan per gemeente prognoses worden ingezien voor de hele bevolking, verschillende leeftijdscategorieën en huishoudtypes. De onzekerheid van prognoses wordt in acht genomen door de boven- en ondergrens mee te nemen in de visualisatie. In het tabblad “Bevolking-, geslacht- en leeftijdsprognose” is per leeftijdscategorie van 5 jaar een prognose beschikbaar per gemeente tot en met het jaar 2050. Zo is te zien in Leeuwarden dat er in 2040 afgerond 2.300 mannen en 3.000 vrouwen zijn in de leeftijdscategorie 80 tot en met 84 jaar oud. Een stijging van respectievelijk 1.300 mannen en 1.800 vrouwen t.o.v. 2023.

  • In het dashboard ‘Huishoud- en bevolkingsprognoses’ wordt per regio en gemeente diverse prognoses tot en met 2050 weergegeven (met boven- en ondergrens). Er zijn prognoses beschikbaar voor verschillende leeftijdscategorieën (0-19 jaar, 20-64 jaar en 65+) en verschillend huishoudtypes; eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens. Bron: PBL/CBS.
  • In het dashboard ‘Bevolking-, geslacht- en leeftijdsprognoses’ wordt verder ingezoomd op alle leeftijdscategorieën van 0 jaar tot en met 95+ in stappen van 5 jaar (vb. 10-14 jaar oud en 15-19 jaar oud). Er zijn prognoses op gemeenteniveau (Leeuwarden, De Fryske Marren, Smallingerland, Heerenveen en Súdwest-Fryslân) beschikbaar tot en met 2050. Gegevens van mannen en vrouwen prognoses per 5-jaars leeftijdscategorie zijn zichtbaar. Bron: PBL/CBS.
  • In het dashboard ‘Bevolkingsprognoses 85+’ zijn prognoses opgenomen van het totaal aantal 85+’ers, thuiswonende 85+’ers en 85+’ers die woonachtig zijn in een instelling (institutionele 85+’ers). Er zijn prognoses per gemeente beschikbaar tot en met 2050. Aantallen zijn afgerond op 50-tallen. Bron: Provincie Fryslân.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).