/LAB: Demografy Fryslân 2050

Hoe ziet de Friese bevolking eruit in 2050? Het antwoord op die vraag is van belang voor alle keuzes die bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties maken en de beleidsbeslissingen die ze nemen voor de toekomst.
Maar er bestaat een forse kloof tussen de demografische kennis van heel Nederland en die van Fryslân (en Noord-Nederland); in Fryslân speelt bijvoorbeeld veel sterker het verschil van stedelijke groei versus de bevolkingskrimp in landelijke regio’s en is het probleem van dubbele vergrijzing (meer ouderen plus een hogere gemiddelde bevolkingsleeftijd) groter dan in de rest van Nederland. Over de verschillen tussen landelijke trends en die in Fryslân moeten we meer weten om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken, of het nu gaat om woningbouw, onderwijs, verkeer, arbeidsmarkt of de zorg. In dit /LAB worden data verzameld en scenario's uitgewerkt waarin verhalen, trends en mogelijke gebeurtenissen een plek krijgen. Met de scenario’s worden mogelijke toekomsten verkend, zodat we meer grip krijgen op onzekerheden en hiernaar kunnen handelen. Zo wordt met dit onderzoek het demografische beeld van Fryslân verscherpt om een helder beeld te schetsen van de toekomstige bevolkingssamenstelling in de provincie.
1-10-2023 t/m 31-12-2023. Slotpresentatie: 7 december 2023.

Over

PARTNERS

Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

PLANNING

1-10-2023 t/m 31-12-2023. Slotpresentatie: 7 december 2023. /LABS zijn data-experimenten waar vanuit meerdere organisaties multidisciplinair aan wordt gewerkt.

MEEDOEN?

Mee innoveren? Zoek contact met de verantwoordelijke programmaleider Bas van der Meulen en bespreek de mogelijkheden. DataFryslân werkt graag samen met jouw organisatie.

DATAVRAAG?

Een vraag over de data of de gebruikte technieken? Maak contact met Carlos De Matos Fernandes de senior data scientist die de lead heeft in dit traject.

AANMELDEN

Klik hier om je aan te melden voor onze data-evenementen.

 

Zie ook

 

/LAB: Predictive maintenance rioolgemalen

/LAB: Predictive maintenance rioolgemalen

28 februari 2021 t/m 30 april 2021. Slotpresentatie: donderdag 22 april 2021.

Door preventief onderhoud te plegen aan het riolensysteem door middel van datatoepassingen, kunnen kosten verminderd worden. Tijdens het /LAB werd onderzocht of op basis van sensordata is te voorspellen wanneer een pomp van een rioolstelsel in storing gaat.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Hanzehogeschool Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHLStenden, Provincie Fryslân, Provincie Noord-Holland, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Wetterskip.

Lees meer
/LAB: Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt

/LAB: Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt

6 juli 2021 t/m 27 augustus. Slotpresentatie: 2 september 2021.

Onder invloed van data is de arbeidsmarkt sterk in beweging. Onderzoek laat zien dat wereldwijd 375 miljoen werknemers nieuwe skills zullen moeten leren om hun veranderende baan uit te kunnen voeren. Specifiek voor Nederland wordt er verwacht dat 2 miljoen fte’s van functie of baan moeten veranderen. Dat is een aandeel van maar liefst 23 procent. Hoe kunnen data ons op die ontwikkeling voorbereiden?

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/LAB: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?

/LAB: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?

7 september 2021 t/m 17 september 2021. Slotpresentatie: 23 september 2021.

Hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân in de toekomst het hoofd? Hoe krijgen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden waarmee de balans tussen de draagkracht en draaglast onder thuiswonende ouderen kan worden versterkt?

Partners
Actiz, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Lifelines, NHLStenden, Ouderenorganisaties Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, ROS Friesland, RUG/campus fryslân, Veiligheidsregio Fryslân, Vektis, Vereniging Friese Gemeenten (VFG), Zorgaanbieders Fryslân.

Lees meer
/LAB: Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie

/LAB: Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie

dinsdag 5 oktober 2021. Slotpresentatie 5 oktober 2021.

Het registeren van bezoekers aan Fryslân wordt door veel betrokkenen als een last gezien, maar een goede bezoekersregistratie kan ook veel voordelen opleveren voor verschillende belanghebbenden. Een laagdrempelig centraal systeem zou ondernemers kunnen helpen bij het registeren van bezoekers.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/LAB: De vele gezichten van woongenot

/LAB: De vele gezichten van woongenot

28 oktober en 11 november 2021.

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? Woningcorporaties hebben bijvoorbeeld data over de woningen. CBS, politie, gemeente en welzijnsorganisaties beschikken over data die verklaart hoe leefbaarheid wordt ervaren. Informatie genoeg dus, maar hoe destilleer je als beleidsmaker uit die overvloed aan data de informatie die nodig is om op te kunnen sturen?

Partners
Woningcorporaties Elkien, WoonFriesland, Accolade en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Lees meer
/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

10 t/m 18 maart 2022. Slotpresentatie: 22 maart 2022.

Werkgelegenheid, woonruimte, woongenot en huizenprijzen, natuur en voorzieningen, infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar vervoer – er zijn talloze factoren die bepalen waarom mensen ergens wel of niet willen wonen. Maar welke hebben de meeste invloed op die keuze? Dit /Lab wil op basis van data onderzoeken wat de belangrijkste aantrekkings- en vertrekfactoren zijn voor mensen om zich in Fryslân te vestigen of om de provincie juist te verlaten.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Weststellingwerf, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/LAB: Ja jongu, nee Ju!

/LAB: Ja jongu, nee Ju!

1-1-2023 t/m 31-6-2023. Slotpresentatie 22 juni 2023.

De gemeente Leeuwarden weet onvoldoende wat er speelt bij haar inwoners. Voor de gemeente en het programma Leeuwarden-Oost zijn de sentimenten die leven onder de inwoners interessant om potentiële beleidsinterventies op te doen, om zo bij te dragen naar meer welzijn en welvaart – met name op het gebied van leren, wonen, werken en gezondheid.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

16-02-2022 t/m 26-4-2022. Slotpresentatie: 19-4-2022.

Wanneer de energierekening van een huishouden 10 procent of meer van het gezinsinkomen bedraagt, is er sprake van energiearmoede. Zulke huishoudens gaan bovendien vaak gebukt onder het feit dat er geen geld is om te investeren in goede woningisolatie, waardoor de energiekosten hoger worden. Ook in Fryslân komen steeds meer huishoudens in deze vicieuze cirkel terecht. De huidige stand van onderzoek laat op basis van CBS-gegevens op wijkniveau zien waar energiearmoede speelt. Maar om gerichte, effectieve maatregelen te kunnen nemen, is meer detail nodig. Daarom richt dit /LAB zich op het verder verfijnen van de kennis, zodat de energiearmoede in Fryslân op buurtniveau in kaart kan worden gebracht. Beleidsmakers, projectleiders energie, energiecoaches en eenieder die vanuit de praktijk wil meedenken over energiearmoede gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Vervolgens inventariseren we aan welke informatie er behoefte is, hoe verschillende databronnen daarvoor bij elkaar kunnen worden gebracht en welke inzichten we ermee willen opdoen. De data scientists van DataFryslân gaan in samenwerking met hun collega’s van de deelnemende gemeenten aan de slag om op basis van de vragen die zijn geformuleerd de antwoorden te vinden in de data.  

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Ferfiersearmoed

/LAB: Ferfiersearmoed

1-7-2022 t/m 30-9-2022. Slotpresentatie: 22-9-2023.

Sinds 2015 nemen de verschillen tussen maatschappelijke groepen in Nederland toe, aldus het SCP. Tussen hoog- en laagopgeleiden, gezonde en ongezonde mensen, werkenden en niet-werkenden en hoge en lage inkomens gapen steeds diepere kloven. De Provincie Fryslân wil weten of die ontwikkeling zich ook vertaalt in de mate waarin maatschappelijke groepen toegang hebben tot het vervoerssysteem. Want wie minder makkelijk per OV van A naar B kan komen, ervaart daardoor vaak problemen in het dagelijks leven. Denk aan boodschappen doen, onderwijs volgen, of simpelweg vrienden of familie bezoeken. Het gaat dan niet om vervoer op zich, maar om de vraag of de maatschappelijk belangrijkste voorzieningen voor iedereen te bereiken zijn. Vervoersarmoede is immers niet alleen een kwestie van vervoer dat voor sommigen te duur is om te kunnen bekostigen, maar ook van de frequentie van busritten, spreiding van haltes en ook de mate waarin die haltes of stations bereikbaar zijn voor minder valide mensen. Dit /LAB wil inzicht verkrijgen in de vervoersarmoede in Fryslân zodat op basis daarvan beleid kan worden ontwikkeld om problemen aan te pakken.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Libbensomjouwing Fryslân

/LAB: Libbensomjouwing Fryslân

1-10-2022 t/m 31-12-2022. Slotpresentatie: 20-12-2022

Iedere burger heeft recht op een gezonde leefomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat de gezondheid van hun inwoners wordt gewaarborgd. In principe zijn kwaliteit van leven en de leefomgeving nogal abstracte begrippen, maar veel is meetbaar. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld, de concentraties aan fijnstof in de lucht, de kwaliteit van oppervlaktewater of van de bodem. Op initiatief van de gemeente Súdwest- Fryslân gebruikt dit /LAB data van onder meer het KNMI en RIVM om de kwaliteit van de leefomgeving te monitoren en te onderzoeken of bestaande wetgeving voldoet om die kwaliteit te waarborgen of dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen wanneer de leefbaarheid in het geding raakt. 

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Stikstof snuffelje

/LAB: Stikstof snuffelje

1-4-2023 t/m 30-6-2023. Slotpresentatie: 8 juni 2023.

Het stikstofdossier heeft grote maatschappelijke consequenties, en niet alleen vanwege de gevolgen van het stikstofbeleid voor de agrarische sector, waarbij boeren mogelijk moeten worden uitgekocht of hun veestapel moeten uitdunnen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

1-7-2023 t/m 30-9-2023. Slotpresentatie: 7 september 2023.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur en heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad. In it /Lab onderzoeken we of er indicatoren gevonden kunnen worden waarmee de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning inzichtelijk wordt. Door de beschikbare datasets te koppelen komen we achter bepaalde verbanden en krijgen zo inzicht in de Friese onderwereld.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingswerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Earste generaasje Fryske studinten

/LAB: Earste generaasje Fryske studinten

1-1-2024 t/m 31-2-2024. Slotpresentatie: 7 maart 2024.

Eerste generatie studenten zijn studenten die als eerste in hun familie beginnen aan een studie.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Enerzjynet Fryslân

/LAB: Enerzjynet Fryslân

1-7-2024 t/m 30-9-2024. Slotpresentatie: 5 september 2024.

Is het mogelijk om binnen de kaders van de energietransitie de toekomstige behoefte aan de uitbreiding van het Friese elektriciteitsnetwerk te voorspellen qua plaats en tijd?

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer