Collectieve zorgverzekering met WMO/WLZ

In dit dashboard bieden we inzicht in het gebruik van de collectieve zorgverzekering (AV Frieso) voor zorgbehoevenden. Zorgbehoevenden zijn in dit gebruik inwoners die gebruik maken van WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en/of WLZ (wet langdurige zorg). We presenteren aantallen en percentages van huishoudens die gebruik maken van de WMO en/of WLZ en of zij wel of niet gebruik maken van de collectieve zorgverzekering in meerdere jaren voor diverse Friese gemeenten.
Met dit dashboard kan de vraag beantwoord worden in hoeverre huishoudens onder de sociaal minimumgrens geldend in de gemeente met WMO en/of WLZ ook gebruik maken van ondersteuning via de collectieve zorgverzekering. De resultaten laten zien dat niet elk huishouden onder de sociaal minimumgrens met WMO en/of WLZ-gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering (AV Frieso).

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).