Earmoedatlas Fryslan

Armoede of schaarste kent verschillende verschijningsvormen en is - afhankelijk van normen - specifiek te meten voor individuele inwoners of een regio. Voor de achttien gemeenten van Fryslân bouwt DataFryslân aan verschillende inzichten op het gebied van inkomen, vervoer en energie. Tezamen vormen deze inzichten de Earmoedatlas Fryslân.

YNKOMMEN

Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden geholpen die onder de zogeheten ‘lage-inkomensgrens’ van het CBS leven. De lage-inkomensgrens wordt veelal het sociaal minimum genoemd. Het is echter lastig te meten welke ondersteuning vanuit de gemeente in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge mate per gemeente. 

Essentieel voor armoedebestrijding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen. Samen met vijf Friese gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân) heeft DataFryslân een provinciale armoede-atlas gerealiseerd die jaarlijks op basis van de meest actuele data inzicht geeft in de populatie van mensen die onder de lage inkomensgrens leven in Fryslân, hoe het voorzieningen gebruik is binnen gemeenten en waar er bijvoorbeeld sprake is van armoede. 

Klik hier en ontdek wat Fryslân heeft opgestoken van het ‘/HUB FRYSKE EARMOEDATLAS’

ENERZJY

Energiearmoede speelt huishoudens in Nederland en Europa parten. Ook in Fryslân ervaren steeds meer huishoudens energiearmoede. Vanwege toenemende energielasten en een te laag inkomen om te investeren in goede woningisolatie is energiearmoede een groeiend probleem. De huidige stand van onderzoek laat op basis van CBS-gegevens op wijkniveau zien waar energiearmoede speelt. Maar om gerichte, effectieve maatregelen te kunnen nemen, is meer detail nodig. Daarnaast laten de verschillende dashboards zien bij welke groep mensen energiearmoede een groot probleem is.

DataFryslân heeft een model ontwikkeld om de energiearmoede in Friesland te kunnen voorspellen aan de hand van kenmerken van de woning, het energieverbruik en het huishouden. Gebaseerd op microdata van het CBS ondersteunen de resultaten organisaties in Fryslân. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de meest recente definities van energiearmoede: Laag Inkomen en Hoge Energierekening (LIHE) en/of Laag inkomen, Lage Energetische Kwaliteit (LILEK). Met Laag Energetische Kwaliteit wordt bedoeld de mate waarin de betreffende woning adequaat is geïsoleerd. Dit zijn woningen met energielabel C of lager. Huishoudens met een laag inkomen die minder stoken dan gewoonlijk – omdat het kortgezegd te duur is om de thermostaat op 20 graden te hebben – wordt volgens de LILEK definitie nu wel geclassificeerd als energiearm.

DASHBOARDS

Klik hier en ontdek wat Fryslân heeft opgestoken van het ‘/HUB Enerzjyearmoed’ en het ‘/HUB Wenjen en enerzjy’.

FERFIER

Al enige tijd nemen de verschillen tussen maatschappelijke groepen in Nederland toe: Tussen hoog- en laagopgeleiden, stad en platteland, gezonde en ongezonde mensen, werkenden en niet-werkenden en hoge en lage inkomens gapen steeds diepere kloven. Het is de vraag of die ontwikkeling zich ook vertaalt in de mate waarin maatschappelijke groepen toegang hebben tot het vervoerssysteem in Fryslân.

Vervoersarmoede (ferfiersearmoed) gaat over “het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je deelname aan maatschappelijke, economische of sociale activiteiten belemmerd wordt”. Kennis ontbreekt op dit moment in zogenoemde plattelandsgebieden, zoals Fryslân. Het doel van dit onderzoek is om inzicht in de ferfiersearmoed in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, te krijgen en daarbij waardevolle monitoringsinformatie te genereren om beleid te vormen en om op een weloverwogen manier met ferfiersearmoed om te kunnen gaan. Om dit adequaat te doen, is inzicht nodig bij wie, welke groepen en waar een groter risico op ferfiersearmoed is in de provincie. Er is een onderzoeksrapport aan de provincie Fryslân aangeboden en er zijn vier online interactieve dashboards gerealiseerd.

DASHBOARDS

Klik hier en ontdek wat Fryslân heeft opgestoken van het ‘/HUB Ferfiersearmoed’