/LAB: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?

7 september 2021 t/m 17 september 2021. Slotpresentatie: 23 september 2021.
Hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân in de toekomst het hoofd? Hoe krijgen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden waarmee de balans tussen de draagkracht en draaglast onder thuiswonende ouderen kan worden versterkt?
Rondom de zorg speelt een groot aantal actuele thema’s. Denk aan vergrijzing, bevolkingskrimp, zorggroei en -kosten, enzovoort. Voor gemeenten lijken de financiële tekorten leidend ten aanzien van beleid en visie, maar veel andere partijen stellen dat een focus op financiële beheersing het zicht ontneemt op de sociale langeretermijnvraagstukken die om integrale aandacht vragen. Deze behoefte aan inzicht en overzicht is het meest urgent in de velden waar zorg en ondersteuning versnipperd zijn over uiteenlopende domeinen en vanuit verschillende wettelijke kaders wordt geboden. De zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen is hiervan waarschijnlijk het beste voorbeeld. In regio’s waar krimp, vergrijzing en ontgroening om aandacht vragen, is dit vraagstuk zeer urgent. Aan inzicht en overzicht ontbreekt het vaak, mede doordat data, kennis en expertise ook versnipperd zijn. In dit /Lab willen we in een reeks van ontwerpgerichte sessies met betrokken stakeholders vanuit DataFryslân toewerken naar een Fries Venster Thuiswonende Ouderen. Daarin willen we alle (sturings)relevante gegevens over de veranderende leefsituatie van ouderen, hun gebruik en vraag naar zorg en ondersteuning in beeld brengen. We sluiten aan bij de ervaringen die eerder in Noardeast Fryslân zijn opgedaan. Het ‘venster’ zal gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor, zorgaanbieders en woningcorporaties integraal inzicht moeten geven in de draagkracht en draaglast van thuiswonende ouderen, zodat zij daar in hun beleid voor zorg en ondersteuning op kunnen aansluiten. Hiermee krijgen zij bovendien zicht op de sturingsruimte die zij kunnen gebruiken om het voorzieningengebruik te beïnvloeden.
Klik hier en ontdek wat Fryslân heeft opgestoken van het '/LAB: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?'.

Over

PARTNERS

Actiz, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Lifelines, NHLStenden, Ouderenorganisaties Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, ROS Friesland, RUG/campus fryslân, Veiligheidsregio Fryslân, Vektis, Vereniging Friese Gemeenten (VFG), Zorgaanbieders Fryslân.

PLANNING

7 september 2021 t/m 17 september 2021. Slotpresentatie: dinsdag 23 september 2021. /LABS bestaan uit 2 à 3 sessies van een dagdeel (of meerdere dagen/dagdelen) op een vast tijdstip. Er worden multidisciplinaire teams gevormd die zich bezighouden met deelaspecten van het onderzoek. Elk team geeft een slotpresentatie van de bevindingen.

MEEDOEN?

Ook innoveren? Zoek contact met de verantwoordelijke programmaleider  Jan-Daem de Langen en bespreek de mogelijkheden. DataFryslân werkt graag samen met jouw organisatie.

 

DATAVRAAG?

Een vraag over de data of de gebruikte technieken? Maak contact met Frits de Roos de data scientist die de lead heeft in dit traject.

AANMELDEN

Klik hier om je aan te melden voor onze data-evenementen.

 

Zie ook

 

/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

23 september t/m 30 september. Slotpresentatie: 7 oktober 2021.

De energietransitie vraagt veel ruimte. Zowel letterlijk als figuurlijk: organisaties moeten menskracht inzetten, in het landschap moet ruimte worden gevonden voor de infrastructuur die nodig is voor het genereren van wind- en zonne-energie. Welke Friese gebieden of locaties zijn potentieel geschikt en welke zeker niet? Dit /LAB gaat op basis van geodata en verschillende kaartlagen onderzoeken wat er allemaal wel (of niet) mogelijk is als het gaat om het antwoord op de vraag: waar is de ruimte voor de energietransitie?

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/LAB: Predictive maintenance rioolgemalen

/LAB: Predictive maintenance rioolgemalen

28 februari 2021 t/m 30 april 2021. Slotpresentatie: donderdag 22 april 2021.

Door preventief onderhoud te plegen aan het riolensysteem door middel van datatoepassingen, kunnen kosten verminderd worden. Tijdens het /LAB werd onderzocht of op basis van sensordata is te voorspellen wanneer een pomp van een rioolstelsel in storing gaat.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Hanzehogeschool Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHLStenden, Provincie Fryslân, Provincie Noord-Holland, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Wetterskip.

Lees meer
/LAB: Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt

/LAB: Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt

6 juli 2021 t/m 27 augustus. Slotpresentatie: 2 september 2021.

Onder invloed van data is de arbeidsmarkt sterk in beweging. Onderzoek laat zien dat wereldwijd 375 miljoen werknemers nieuwe skills zullen moeten leren om hun veranderende baan uit te kunnen voeren. Specifiek voor Nederland wordt er verwacht dat 2 miljoen fte’s van functie of baan moeten veranderen. Dat is een aandeel van maar liefst 23 procent. Hoe kunnen data ons op die ontwikkeling voorbereiden?

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/LAB: Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie

/LAB: Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie

dinsdag 5 oktober 2021. Slotpresentatie 5 oktober 2021.

Het registeren van bezoekers aan Fryslân wordt door veel betrokkenen als een last gezien, maar een goede bezoekersregistratie kan ook veel voordelen opleveren voor verschillende belanghebbenden. Een laagdrempelig centraal systeem zou ondernemers kunnen helpen bij het registeren van bezoekers.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/LAB: De vele gezichten van woongenot

/LAB: De vele gezichten van woongenot

28 oktober en 11 november 2021.

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? Woningcorporaties hebben bijvoorbeeld data over de woningen. CBS, politie, gemeente en welzijnsorganisaties beschikken over data die verklaart hoe leefbaarheid wordt ervaren. Informatie genoeg dus, maar hoe destilleer je als beleidsmaker uit die overvloed aan data de informatie die nodig is om op te kunnen sturen?

Partners
Woningcorporaties Elkien, WoonFriesland, Accolade en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Lees meer
/LAB: Zicht op verborgen criminaliteit

/LAB: Zicht op verborgen criminaliteit

3 t/m 11 februari 2022. Slotpresentatie: 15 februari 2022.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven, heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad of een buurt en kan daardoor het vertrouwen van burgers in de overheid beschadigen.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Politie, Provincie Fryslân, RIEC, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

10 t/m 18 maart 2022. Slotpresentatie: 22 maart 2022.

Werkgelegenheid, woonruimte, woongenot en huizenprijzen, natuur en voorzieningen, infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar vervoer – er zijn talloze factoren die bepalen waarom mensen ergens wel of niet willen wonen. Maar welke hebben de meeste invloed op die keuze? Dit /Lab wil op basis van data onderzoeken wat de belangrijkste aantrekkings- en vertrekfactoren zijn voor mensen om zich in Fryslân te vestigen of om de provincie juist te verlaten.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Weststellingwerf, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer