De coöperatie DataFryslân

DataFryslân is een coöperatie van publieke en private organisaties met een maatschappelijke functie. Die vorm van samenwerking tussen zulke partijen is uniek in Nederland. DataFryslân heeft geen winstoogmerk; onze missie is om als overkoepelende data-autoriteit bij te dragen aan beter beleid en effectievere dienstverlening door Friese maatschappelijke organisaties voor de inwoners van Fryslân.

Kennis- en onderzoekscentrum

Als kennis- en onderzoekscentrum draagt DataFryslân bij aan het doelgericht en veilig verzamelen en toepassen van data binnen bestuur en dienstverlening. Daarvoor organiseren wij jaarlijks een reeks data-events. Daarin wordt kennis gedeeld en leren deelnemers op basis van gezamenlijk onderzoek hoe data kunnen helpen om inzichten te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. Daarmee stimuleren we de positieve rol die data voor de inwoners van Fryslân kunnen spelen. 

Veiligheid als waarborg

Het gebruik van data kan alleen tot maatschappelijke verbeteringen leiden als de herkomst en het gebruik ervan boven elke twijfel verheven is. Daarom is een onlosmakelijk deel van onze activiteiten dat wij ons actief richten op het bewaken van de privacy van de Friese burger en de veiligheid van het datagebruik door onze leden.

FAQ

DE LEDEN

DataFryslân is in 2019 ontstaan als samenwerkingsverband van Friese maatschappelijke organisaties die tijdens hun gezamenlijke betrokkenheid bij de Kulturele Haadstêd 2018 ontdekten dat er mooie dingen kunnen ontstaan als partijen met diverse achtergronden kennis en ervaringen met elkaar delen en samen optrekken met een gemeenschappelijk doel: datagedreven werken organiseren, stimuleren en propageren. Inmiddels is DataFryslân een coöperatie met elf leden.

 

Data als middel, niet als doel

Data zijn onmisbaar om maatschappelijke verbeteringen mogelijk te maken, zoals beter en eerlijker bestuur en goede dienstverlening. Maar het is niet de bedoeling om lukraak alle mogelijke gegevens te verzamelen en te bewaren en dan maar te kijken wat ermee kan worden gedaan; te vaak hebben we gezien dat zo’n aanpak in tranen eindigt. Data zijn een middel, geen doel op zich. Data Fryslân helpt via kennisuitwisseling, innovatief onderzoek, advies, productontwikkeling en voorlichting het bijeenbrengen en toepassen van data effectief, betrouwbaar en veilig te maken.

Sociale verbeteringen stimuleren

Fryslân kent veel maatschappelijke uitdagingen op tal van gebieden, zoals de zorg, arbeidsmarkt, energietransitie, leefbaarheid en economische ontwikkeling. Om goed op die ontwikkelingen te kunnen anticiperen hebben maatschappelijke organisaties zoals gemeentes of onderwijsinstellingen data nodig, informatie waarmee in kaart wordt gebracht welke ontwikkelingen zich wanneer bij welke bevolkingsgroepen voordoen en waarom. Zo valt te achterhalen welke beleidsingrepen mogelijk zijn en welke het meest positieve effect zullen hebben. Op een veilige manier, zonder de privacy van de mensen om wie het gaat in gevaar te brengen. Want alleen zo ontstaat er draagvlak voor de sociale verbeteringen die dankzij data kunnen worden bereikt.

Maak in 90 seconden kennis met DataFryslân! Kijk de video.

DataFryslân is een coöperatief kennis- en innovatieknooppunt voor het veilig verzamelen, bewerken, delen en inzetten van Friese data door en voor Friese publieke en private organisaties. Voor DataFryslân zijn data geen doel, maar een middel. Wij willen als overkoepelende data-autoriteit data gebruiken om maatschappelijke verbeteringen te stimuleren. Wij willen in de Friese samenleving draagvlak creëren voor de positieve maatschappelijke rol die data kunnen spelen. Dat doen we door middel van kennisuitwisseling, innovatief onderzoek, advies, productontwikkeling, voorlichting en het creëren van een relevante, openbare datacollectie. DataFryslân levert een bijdrage aan beter beleid en effectievere dienstverlening. Gebaseerd op objectieve en verifieerbare gegevens, waarbij dataveiligheid en de privacy van de Friese burger zijn gewaarborgd.

Bekijk hier de Nederlandse versie | Bekijk hier de Friese versie

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

Frysk Frame is de podcast over data, bekeken met een Friese blik. Datagedreven werken is een gevleugelde term geworden, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Wat kunnen we dankzij data beter doen en wat vooral niet? En hoe kan de provincie Friesland daarvan profiteren? In gesprekken met mensen die data verzamelen, bestuderen, duiden of gebruiken kijkt DataFryslân in deze podcast naar de positieve rol die data voor de inwoners van Fryslân kunnen spelen maar ook naar de vele problemen die daarbij op de loer liggen. 

DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops, presentaties, masterclasses, meet-ups te organiseren, wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

/SYMPODIUM: Data-ethyk yn Fryslân

/SYMPODIUM: Data-ethyk yn Fryslân

13-10-2022, 13:00-17:00 uur

Steeds meer Friezen leiden hun leven in een digitaal Fryslân. Een Fryslân dat nog relatief onbeschreven is maar de belofte heeft van nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook een Fryslân met nieuwe gevaren en waar andere normen en regels worden gevormd. Het gebruik van nieuwe waarden in het openbaar bestuur vraagt om een nieuw ethisch kader. Een kader dat essentieel is voor medewerkers in het openbaar bestuur die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners. Kan deze voorziening verstrekt worden? Moet dit vervolgd worden? Moet dit worden gedoogd?

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/PODIUM: Fryslân ‘cybercrime’-provinsje?

/PODIUM: Fryslân ‘cybercrime’-provinsje?

23-03-2023, 15.30 uur.

In 2021 was 13 procent van alle Friezen slachtoffer van een cybercrime. Waarom heeft dit soort misdrijven in Fryslân zo’n vlucht genomen dat het inmiddels de grootste misdaadcategorie is? Welke cybercrimes worden er gepleegd? En hoe verloopt de hulpverlening aan de slachtoffers? Kunnen overheden meer aan preventie doen en hoe effectief is dat dan? In dit /PODIUM wordt dit thema uitgediept en geduid.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/PODIUM: Regionale datastruktueren

/PODIUM: Regionale datastruktueren

20-04-2023, 15.30 uur.

Als we verschillende data die essentieel is voor leven in Fryslân duurzaam op elkaar willen laten aansluiten is er een collectief gedragen structuur nodig die borgt dat data ook echt informatie wordt. Op dit /PODIUM zoomen we in op de noodzaak van zo’n structuur, de governance (wie bepaald?) en de vorm daarvan. Bij dit onderwerp doemen direct beelden op van groot Fries datacenter maar deze technofantasie blijkt maar matig belangrijk. Goede afspraken, goede partijen en goede standaarden blijken belangrijker, zo maakt deze bevlogen spreker duidelijk op dit /PODIUM. Mensen die werken bij een organisatie die lid is van DataFryslân kunnen actief mede vormgeven aan de toekomst van data tijdens dit /PODIUM.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

DataFryslân is een ‘werkplaats’ waar expertise en datavraagstukken samenkomen. In de praktijk wordt geleerd en samengewerkt met belangrijke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hogescholen.

/LAB: Libbensomjouwing Fryslân

/LAB: Libbensomjouwing Fryslân

1-10-2022 t/m 31-12-2022. Slotpresentatie: 15-12-2022.

Iedere burger heeft recht op een gezonde leefomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat de gezondheid van hun inwoners wordt gewaarborgd. In principe zijn kwaliteit van leven en de leefomgeving nogal abstracte begrippen, maar veel is meetbaar. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld, de concentraties aan fijnstof in de lucht, de kwaliteit van oppervlaktewater of van de bodem. Op initiatief van de gemeente Súdwest- Fryslân gebruikt dit /LAB data van onder meer het KNMI en RIVM om de kwaliteit van de leefomgeving te monitoren en te onderzoeken of bestaande wetgeving voldoet om die kwaliteit te waarborgen of dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen wanneer de leefbaarheid in het geding raakt. 

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Posityf opgroeie yn ‘e buert

/LAB: Posityf opgroeie yn ‘e buert

1-1-2023 t/m 31-3-2023. Slotpresentatie: 23-3-2023.

De arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan zowel individuen als aan de samenleving – er wordt veel nadruk gelegd op kennis en vaardigheden en degenen die hier niet over beschikken, vallen te vaak buiten de boot. Vooral jongeren die opgroeien in een omgeving zonder veel sociale, culturele en economische stimulansen lopen vaak een achterstand op die amper meer is in te halen; daardoor slinkt hun kans op een succesvolle arbeidsparticipatie al bij voorbaat. Het is dus zaak dat deze groep van kwetsbare jongeren ondersteuning krijgt van (semi-)overheden en maatschappelijke partijen op hun pad naar zinvol werk. In Leeuwarden biedt de meerjarige wijkaanpak van Leeuwarden Oost een kans om die ondersteuning in te richten en te optimaliseren. Zie dit /LAB als een sociaal laboratorium, waarin op basis van meetbare indicatoren wordt onderzocht hoe op de lange termijn gericht arbeidsmarktbeleid er idealiter uit zou moeten zien.  

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

1-4-2023 t/m 30-6-2023. Slotpresentatie: 22-6-2023.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur en heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad. In it /Lab onderzoeken we of er indicatoren gevonden kunnen worden waarmee de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning inzichtelijk wordt. Door de beschikbare datasets te koppelen komen we achter bepaalde verbanden en krijgen zo inzicht in de Friese onderwereld.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Politie, Provincie Fryslân, RIEC, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer

DataFryslân is een ‘dataknooppunt’. Met het in kaart brengen van het Friese datalandschap wordt zichtbaar waar data is en welke koppelingen mogelijk zijn. Op maat gemaakte programma’s en projecten bewijzen dat samenwerking leidt tot datasturing.

/HUB: Fryske earmoedatlas

/HUB: Fryske earmoedatlas

1-4-2022 t/m 30-9-2022. Slotpresentatie 29-9-2022.

Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrijding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen. Samen met de achttien Friese gemeenten bouwt DataFryslân aan een provinciale armoede-atlas die jaarlijks op basis van de meest actuele data inzicht geeft in de populatie van mensen die onder de lage inkomensgrens leven in Fryslân, hoe het voorzieningen gebruik is binnen gemeenten en waar er bijvoorbeeld sprake is van energie-armoede.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/HUB: Thúswenjende âlderen

/HUB: Thúswenjende âlderen

1-10-2022 t/m 31-12-2022. Slotpresentatie 14-12-2022.

In 2021 zocht DataFryslân in verschillende data-events antwoorden op de vraag: hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân het hoofd? Het resultaat was een aanzet voor een dashboard: het Friese venster Thuiswonende Ouderen. Dat bestaat nu uit 3 thema’s, of tegels: Wie heeft zorg nodig? Welke zorg is nodig? en Wie kan die zorg bieden? Dit /HUB vormt het vervolg op de ontwikkeling van het Venster. Doel is om te komen tot de drie laatste tegels: Welke woningen zijn nodig?, Welke woonomgeving is nodig? en Welke input is er nodig?  Is het Venster eenmaal compleet, beschikken Friese ouderenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren over een onschatbare informatiebron op basis waarvan bijvoorbeeld woon-zorgvisies en  bestemmingsplannen kunnen worden vastgesteld.  

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/HUB: Wenje yn Fryslân

/HUB: Wenje yn Fryslân

1-9-2022 t/m 31-1-2023. Slotpresentatie 20-1-2023.

De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Smallingerland dient als aanleiding voor een grootschalig onderzoek naar wonen in Fryslân. Een van de thema’s is hoe de verhuisstromen tussen Friese gemeenten eruitzien en wat de effecten zijn van het toenemend aantal mensen dat van buiten de provincie naar Fryslân migreert. Voldoet het aantal geplande nieuw te bouwen woningen aan de verwachte vraag of niet? En aan welk type woningen is het in de toekomst meeste behoefte? Het zijn vragen die alle gemeenten en woningbouwcorporaties bezighouden. De antwoorden vergen uitgebreide data-analyse die moet leiden tot een compleet beeld van wonen in Fryslân: wie woont waar, hoe verlopen de verhuisstroom en de doorstroom van huishoudens in Fryslân en hoe valt de woninggroei in kaart te brengen.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Sluit je aan bij DataFryslân en help mee het datagedreven werken in Friesland te versterken

DataFryslân versterkt datagedreven werken in Friesland. Wij doen dit door samenwerkingen te organiseren die een katalysator zijn voor innovatief gebruik van data in organisaties. De inzet van kunstmatige intelligentie is daarbij essentieel. Door onze kennis te delen krijgt Friesland inzicht en voorsprong.

DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS om het datagedreven werken in Fryslân flink te versterken. Ze ondersteunt alle organisaties met een Fries maatschappelijk nut die verbonden zijn aan DataFryslân. Daarnaast is DataFryslân een inspirerende leeromgeving waarin mensen geschoold worden in het beter leren werken met data. Door samen te investeren, te delen en te leren over de maatschappelijke waarde van data science, kunnen organisaties meer en beter ambities realiseren. DataFryslân positioneert zich als een onafhankelijke Friese data-autoriteit en is een primaire gesprekspartner van zowel regionale als niet-regionale partijen.

VOLG ONS

LinkedInLinkedInLinkedIn

BEZOEKADRES
Lange Marktstraat 1
8911 AD LEEUWARDEN